Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Dokumentacja sklepu

Funkcje

Funkcje PHP opisane poniżej można wywoływać w dowolnych plikach szablonu.

generateSurveyForm()

generateSurveyForm(integer $id,string $template = ''): string

Funkcja generuje formularz wstawiany na stronę statyczną itp

Parameters

integer $id

id formularza

string $template

szablon dla jednego wiersza (jeśli pusty będzie dodany domyślny szablon - zmienne: {label}, {input})

Returns

string

 


getBannersByName()

getBannersByName(string $name,integer $category_id = null): array

Funkcja zwraca bannery po nazwie

Parameters

string $name

nazwa banera

integer $category_id

ID kategorii

Returns

array

 


getBannerSectionsByWeight()

getBannerSectionsByWeight(): 

Funkcja zwraca listę sekcji banerowych posortowanych wg kolejności

Returns

 


getBannersForSection()

getBannersForSection(integer $section_id,integer $category_id = null,integer $producer_id = null,integer $product_id = null,integer $limit = null,array $excluded = array(),array $ids = array(),integer $product_filter_id = null): array

Funkcja zwraca bannery dla sekcji

Parameters

integer $section_id

ID sekcji

integer $category_id

ID kategorii (opcjonalnie)

integer $producer_id

ID producenta (opcjonalnie)

integer $product_id

ID produktu (opcjonalnie)

integer $limit

liczba banerów (opcjonalnie)

array $excluded

lista wykluczonych banerów

array $ids

lista ID'ików bannerów (opcjonalnie)

integer $product_filter_id

ID dynamicznej listy (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBlogCategoryPath()

getBlogCategoryPath(integer $id = null): array

Funkcja zwraca ścieżkę z id'kami do kategorii bloga o podanym ID

Parameters

integer $id

id kategorii (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBlogCategoryTree()

getBlogCategoryTree(integer $category_id = null): array

Funkcja zwraca dane do drzewka kategorii bloga Używane przy boksie 'Kategorie bloga'

Parameters

integer $category_id

id zaznaczonej kategorii (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBlogItem()

getBlogItem(integer $id): array

Funkcja zwraca szczegóły wpisu na blogu o podanym ID

Parameters

integer $id

ID wpisu

Returns

array

 


getBlogItemMainCategoryId()

getBlogItemMainCategoryId(integer $blog_id): integer

Funkcja zwraca id kategorii głównej wpisu o podanym ID

Parameters

integer $blog_id

id wpisu

Returns

integer

 


getBlogItemsByTag()

getBlogItemsByTag(string $tag,integer $limit = 4): array

Funkcja zwraca listę wpisów na blogu wg taga

Parameters

string $tag

tag

integer $limit

ilość wpisów

Returns

array

 


getBlogNextItem()

getBlogNextItem(integer $id = null): integer

Funkcja zwraca ID następnego wpisu na blogu

Parameters

integer $id

id wpisu na blogu

Returns

integer —

/ null

 


getBlogPrevItem()

getBlogPrevItem(integer $id = null): integer

Funkcja zwraca ID poprzedniego wpisu na blogu

Parameters

integer $id

id wpisu na blogu

Returns

integer —

/ null

 


getGalleryById()

getGalleryById(integer $id): array

Funkcja zwraca galerię dla podanego ID

Parameters

integer $id

ID galerii

Returns

array

 


getLandingPagesList()

getLandingPagesList(integer $limit = 5,string $order = '`LandingPage`.`id` DESC'): array

Funkcja zwraca listę landing page'ów

Parameters

integer $limit

ilość zwróconych danych

string $order

sortowanie

Returns

array

 


getLastBlogArticles()

getLastBlogArticles(integer $limit = 3,array $categories = array()): array

Funkcja zwraca listę ostatnich wpisów na blogu

Parameters

integer $limit

ilość wpisów

array $categories

lista kategorii z których mają pochodzić atrybukuły

Returns

array

 


getLastLandingPage()

getLastLandingPage(): array

Funkcja zwraca ostatni Landing Page

Returns

array

 


getLastNews()

getLastNews(integer $count = null,array $order = null): array

Funkcja zwraca listę ostatnich aktualności

Parameters

integer $count

ilość wpisów do zwrotu (jeśli null to bierze z ustawień modułu) (opcjonalnie)

array $order

opcjonalne podanie po czym sortować (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductBlogPosts()

getProductBlogPosts(integer $product_id,integer $limit = 3): array

Funkcja zwraca listę wpisów na blogu dla podanego produktu

Parameters

integer $product_id

ID produktu

integer $limit

ilość wyników

Returns

array

 


getSectionStaticPages()

getSectionStaticPages(integer $id = null): array

Funkcja zwraca listę stron statyczncyh dla podanej sekcji

Parameters

integer $id

id sekcji

Returns

array

 


getSidebarAdvice()

getSidebarAdvice(string $model,string $action,integer $foreign_key = null,boolean $check_product = false,boolean $join_product_advices = false): array

Funkcja zwraca porady do sidebara

Parameters

string $model

nazwa modelu

string $action

nazwa akcji

integer $foreign_key

id elementu (opcjonalnie)

boolean $check_product

czy sprawdzać producenta i kategorię w przypadku produktu

boolean $join_product_advices

czy połączyć porady produktu (kategoria oraz producent)

Returns

array

 


getStaticPageByName()

getStaticPageByName(string $name): array

Funkcja zwraca dane strony statycznej

Parameters

string $name

Tytuł/nazwa strony statycznej

Returns

array

 


getStaticPageConditionsId()

getStaticPageConditionsId()

Funkcja zwraca ID strony statycznej będącej regulaminem sklepu

 


getStaticPageContent()

getStaticPageContent(integer $id): string

Funkcja zwraca treść strony statycznej

Parameters

integer $id

id strony statycznej

Returns

string

 


getStaticPagePrivacyId()

getStaticPagePrivacyId(): integer

Funkcja zwraca ID strony statycznej 'Polityka prywantości'

Returns

integer

 


getStaticPagesBySectionCode()

getStaticPagesBySectionCode(string $code): array

Funkcja zwraca listę stron statycznych dla podanego klucza sekcji

Parameters

string $code

klucz sekcji

Returns

array

 


getStaticPagesSectionsByCode()

getStaticPagesSectionsByCode(string $code,boolean $full_info = false): array

Funkcja zwraca listę stron statycznych wg kodu

Parameters

string $code

kod sekcji

boolean $full_info

czy zwrócić pełne dane sekcji

Returns

array

 


getStaticPageTitle()

getStaticPageTitle(integer $id): string

Funkcja zwraca tytuł strony statycznej

Parameters

integer $id

id strony statycznej

Returns

string

 


getSurveyDates()

getSurveyDates(integer $id): array

Funkcja zwraca zakres dat dla podanego id

Parameters

integer $id

id formularza

Returns

array

 


getSurveyIdFromSurveyResponse()

getSurveyIdFromSurveyResponse(integer $survey_response_id): integer

Funkcja zwraca id ankiety która została wypełniona przy odpowiedzi o podanym numerze

Parameters

integer $survey_response_id

id odpowiedzi

Returns

integer

 


getSurveyName()

getSurveyName(integer $id): string

Funkcja zwraca nazwę formularza o podanym id

Parameters

integer $id

id formularza

Returns

string

 


configuration()

configuration(string $key) : mixed

Funkcja zwraca wartość z konfiguracji

Parameters

string $key

klucz

Returns

mixed

 


file_get_content_ssl()

file_get_content_ssl(string $url) 

Funkcja pobiera zawartość z adresu URL

Parameters

string $url

adres URL

 


generateFriendlyLink()

generateFriendlyLink(string $params) : mixed

Funkcja znajduje przyjazny link dla podanych parametrów

Parameters

string $params

array url

Returns

mixed —

(array, string)

 


get()

get(string $key, string $subkey = null) : string|NULL

Funkcja zwraca wartość GET dla konkretnego klucza

Parameters

string $key

nazwa parametru

string $subkey

nazwa drugiego parametru (opcjonalnie) - wykorzystywane wartość pierwsza jest tablicą, np. w wartościach atrybutu w filtrach

Returns

string|NULL

 


getAjaxDomain()

getAjaxDomain() : string

Funkcja zwraca domenę do wywołań Ajax'a

Returns

string

 


getAppPathKey()

getAppPathKey() : string

Funkcja zwraca klucz aktualnej ścieżki

Returns

string

 


getBreadcrumb()

getBreadcrumb() : array

Funkcja zwraca ścieżkę okruchów

Returns

array

 


getCourierTrackingUrl()

getCourierTrackingUrl(integer $order_id) 

Funkcja zwraca url śledzący przesyłkę

Parameters

integer $order_id

 


getCurrentController()

getCurrentController() : string

Funkcja zwraca nazwę aktualnego controllera

Returns

string

 


getCurrentPageAction()

getCurrentPageAction() : string

Funkcja zwraca aktualną akcję oglądanej strony

Returns

string

 


getCurrentPageController()

getCurrentPageController() : string

Funkcja zwraca aktualny kontroler oglądanej strony

Returns

string

 


getCurrentPaginatePage()

getCurrentPaginatePage() : integer|null

Funkcja zwraca aktualnie wybrany numer strony w stronicowaniu

Returns

integer|null

 


getCurrentSearchPhrase()

getCurrentSearchPhrase() : string

Funkcja zwraca aktualnie wybraną frazę wyszukiwania

Returns

string

 


getCurrentUrl()

getCurrentUrl() : array

Funkcja zwraca aktualny adres

Returns

array

 


getGlobals()

getGlobals(string $name) : mixed

Funkcja zwraca wartość zmiennej globalnej

Parameters

string $name

nazwa zmiennej

Returns

mixed

 


getImagesDomain()

getImagesDomain() : string

Funkcja zwraca domenę do obrazków

Returns

string

 


getLessCompiler()

getLessCompiler(boolean $new_version = false) : object

Funkcja zwraca obiekt kompilatora plików LESS

Parameters

boolean $new_version

czy nowa wersja kompilatora

Returns

object

 


getModelField()

getModelField(string $model, integer $id, string $field) : string

Funkcja umożliwia pobranie wartości dowolnego pola modelu

Parameters

string $model

nazwa model

integer $id

ID wpisu

string $field

nazwa pola

Returns

string

 


getObjectField()

getObjectField( $model,  $id,  $field) : string

Funkcja zwraca pole z obiektu

Parameters

$model
$id
$field

Returns

string

 


getPageParams()

getPageParams() : array

Funkcja zwraca parametry aktualnej strony

Returns

array

 


getPageParamValue()

getPageParamValue(string $key, string $subkey = null) : string|NULL

Funkcja zwraca wartość GET dla konkretnego klucza

Parameters

string $key

nazwa parametru

string $subkey

nazwa drugiego parametru (opcjonalnie) - wykorzystywane wartość pierwsza jest tablicą, np. w wartościach atrybutu w filtrach

Returns

string|NULL

 


getProductFilterStatusSelectedValue()

getProductFilterStatusSelectedValue() : string|NULL

Funkcja zwraca aktualnie wybraną wartośc filtra 'status'

Returns

string|NULL

 


getProductSearchGetParams()

getProductSearchGetParams() : array

Funkcja zwraca listę parametrów GET użytych w wyszukiwarce produktów

Returns

array

 


getProductsFilterFormActionUrl()

getProductsFilterFormActionUrl(boolean $add_sort_params = false) : array

Funkcja zwraca adres URL dla wyszukiwarki w filtrach

Parameters

boolean $add_sort_params

czy dodać parametry sortowania

Returns

array

 


getQuantityPrecision()

getQuantityPrecision() : integer

Funkcja zwraca precyzję stanów magazynowych

Returns

integer

 


getReferer()

getReferer() : string

Funkcja zwraca referer

Returns

string

 


getSessionValue()

getSessionValue(string $key) : mixed

Funkcja zwraca wartość w sesji dla podanego klucza

Parameters

string $key

klucz wartości

Returns

mixed

 


getStandardCacheKey()

getStandardCacheKey() : string

Funkcja zwraca standardowy klucz do cache'a

Returns

string

 


getUserAccountMenu()

getUserAccountMenu(boolean $group_menu = false) : array

Funkcja zwraca menu do panelu klienta

Parameters

boolean $group_menu
 • jeśli ustawione na true, funkcja zwraca menu w grupach (handlowca)

Returns

array

 


getUserProductListFilters()

getUserProductListFilters() : array

Funkcja zwraca listę użytych filtrów wraz z linkami do usunięcia filtra

Returns

array

 


isAjax()

isAjax() : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy strona wywoływana jest Ajax'em

Returns

boolean

 


isBot()

isBot() : boolean

Funkcja zwraca informację czy odwiedzający jest botem

Returns

boolean

 


isMobile()

isMobile() : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy urządzenie z którego klienta ogląda stronę jest urządzeniem mobilnym

Returns

boolean

 


isProductsAutocompleterEnabled()

isProductsAutocompleterEnabled() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy włączony jest autocompleter produktów

Returns

boolean

 


isSsl()

isSsl() : boolean

Funkcja zwraca informację czy aktualnie jest otwarta strona z SSL

Returns

boolean

 


module()

module(string $name, integer $active = 1) : boolean

Funkcja zwraca czy moduł jest włączony

Parameters

string $name

nazwa modułu

integer $active

czy sprawdzać aktywność modułu (opcjonalnie)

Returns

boolean

 


rrmdir()

rrmdir(string $dir) 

Funkcja usuwanijąca niepuste foldery

Parameters

string $dir
 • ścieżka do folderu

 


setGlobals()

setGlobals(string $name, mixed $value) 

Funkcja ustawia zmienną globalną

Parameters

string $name

nazwa zmiennej

mixed $value

wartość zmiennej

 


setting()

setting(string $key, integer $store_id) : string

Funkcja zwraca wartość ustawienia dla wybranego klucza

Parameters

string $key

nazwa klucza

integer $store_id

wymuszenie id sklepu dla ustawień MultiStore

Returns

string

 


showDate()

showDate(string|\date|integer $date) : string

Funkcja zwraca datę napisaną zgodnie z ustawieniami języka

Parameters

string|\date|integer $date

data

Returns

string

 


showDateTime()

showDateTime(string|\date|integer $date) : string

Funkcja zwraca datę i czas napisaną zgodnie z ustawieniami języka

Parameters

string|\date|integer $date

data

Returns

string

 


validateDate()

validateDate(string $date, string $format = 'Y-m-d') 

Walidacja daty

Parameters

string $date

data

string $format

format

 


addProductsAttributeValues()

addProductsAttributeValues(array $products, array $attributes) : array

Funkcja dodaje informacje o atrybutach produktów

Parameters

array $products

tablica produktów

array $attributes

lista atrybutów

Returns

array

 


addProductsCombinations()

addProductsCombinations(array $products, boolean $check_availibility = false, boolean $add_availibility = false, boolean $add_attribute_names = true, boolean $add_inactive = false, integer $sort_by_attribute_id = null) : array

Funkcja dodaje informacje o wariantach produktów

Parameters

array $products

tablica produktów

boolean $check_availibility

czy sprawdzać dostępność kombinacji (opcjonalnie)

boolean $add_availibility

czy dodać informację o dostępności (opcjonalnie)

boolean $add_attribute_names

czy dodać nazwy atrybutów (opcjonalnie)

boolean $add_inactive

czy dodać nieaktywne warianty (opcjonalnie)

integer $sort_by_attribute_id

ID atrybutu po którym posortować wyniki (opcjonalnie)

Returns

array

 


addProductsOpinionDetails()

addProductsOpinionDetails(array $products) : array

Funkcja dodaje informacje o ilości ocen i średniej ocenie produktów

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


anticipateProductDeliveryTime()

anticipateProductDeliveryTime(integer $product_id, boolean $exclude_weekend = false, integer $combination_id = null, boolean $hours_limit = false) : integer

Funkcja wylicza termin wysyłki produktu

Parameters

integer $product_id

ID produktu

boolean $exclude_weekend

czy wykluczyć dni wolne

integer $combination_id

ID wariantu

boolean $hours_limit

czy uwzględniać przesunięcie godzinowe

Returns

integer

 


checkAddWatermarkToProduct()

checkAddWatermarkToProduct(integer $id) : boolean

Funkcja sprawdza czy dodać znak wodny do produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

boolean

 


checkCanRatingOpinion()

checkCanRatingOpinion(integer $product_opinion_id) : boolean

Funkcja sprawdza czy użytkownik może ocenić opinię

Parameters

integer $product_opinion_id

id opinii

Returns

boolean

 


checkFiltersAvailable()

checkFiltersAvailable(string $type = 'all') : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy filtry są dostępne na wybranej stronie

Parameters

string $type

typ filtrów

Returns

boolean

 


checkIsBestseller()

checkIsBestseller(integer $product_id) : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy produkt o podanym ID jest bestsellerem

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

boolean

 


checkIsPromotion()

checkIsPromotion(integer $product_id, boolean $check_date = false) : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy produkt o podanym ID jest promowany

Parameters

integer $product_id

id produktu

boolean $check_date

czy sprawdzać daty (czyli czy sprawdzać czy jest aktualnie promowany czy w ogóle był / będzie promowany)

Returns

boolean

 


checkKitProductsIsSelectable()

checkKitProductsIsSelectable(integer $product_id, integer $kit_id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy produkt w zestawie jest do wyboru czy jest zawsze

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $kit_id

id zestawu

Returns

boolean

 


checkProducerFilterAvailable()

checkProducerFilterAvailable() : boolean

Funkcja sprawdza czy wyświelić filtr producenta w filtrach produktów

Returns

boolean

 


checkProductHasAnyVisibleAttribute()

checkProductHasAnyVisibleAttribute(integer $product_id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy produktu o podanym ID ma jakiekolwiek dane techniczne Jeżeli produkt jest zestawem - sprawdzane są dane techniczne produktów wchodzących w skład zestawu

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

boolean

 


checkProductIsInSale()

checkProductIsInSale(integer $id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy produkt jest w wyprzedaży

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

boolean

 


checkProductIsVisible()

checkProductIsVisible(integer $product_id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy produkt o podanym ID jest widoczny w sklepie

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

boolean

 


getAllInventoryAvailibilityStatuses()

getAllInventoryAvailibilityStatuses(boolean $only_sellable = false, string $order = null) : array

Funkcja zwraca listę wszystkich statusów dostępności

Parameters

boolean $only_sellable

czy tylko sprzedażowe

string $order

sortowanie

Returns

array

 


getAllKitPhotos()

getAllKitPhotos(integer $kit_id) : array

Funkcja zwraca listę zdjęć produktów przypisanych do zestawu

Parameters

integer $kit_id

id zestawu

Returns

array

 


getAllProducers()

getAllProducers() : array

Funkcja zwraca tablicę ze wszystkimi producentami

Returns

array

 


getAllSizings()

getAllSizings() : array

Funkcja zwraca listę wszystkich tabel rozmiarów

Returns

array

 


getAttributeGroupName()

getAttributeGroupName(integer $attribute_group_id, string $locale = null) : string

Funkcja zwraca nazwę grupy atrybutu o podanym ID

Parameters

integer $attribute_group_id

ID grupy atrybutu

string $locale

język (opcjonalnie)

Returns

string

 


getAttributeList()

getAttributeList(integer $attribute_id) : array

Funkcja zwraca listę wartości atrybutów dla atrybutu o podanym ID

Parameters

integer $attribute_id

id atrybutu

Returns

array

 


getAttributeMinMaxValueInCategory()

getAttributeMinMaxValueInCategory(string $type, integer $attribute_id, integer $category_id) : float

Funkcja zwraca minimalną lub maksymalną wartość atrybutu (indeksowanego, numerycznego)

Parameters

string $type

jaką wartość ma zwrócić (min, max)

integer $attribute_id

ID atrybutu

integer $category_id

ID kategorii

Returns

float

 


getAttributeName()

getAttributeName(integer $attribute_id) : string

Funkcja zwraca nazwę atrybutu o podanym ID

Parameters

integer $attribute_id

id atrybutu

Returns

string

 


getAttributeUnit()

getAttributeUnit(integer $attribute_id) : string

Funkcja zwraca jednostkę atrybutu o podanym ID

Parameters

integer $attribute_id

id atrybutu

Returns

string

 


getAttributeValueCanonicalLink()

getAttributeValueCanonicalLink(array $params, integer $attribute_value_id) : array

Funkcja zwraca link kononiczny do atrybutu o podanym ID

Parameters

array $params

informacje o otwartej stronie

integer $attribute_value_id

id wartości atrybutu

Returns

array

 


getAttributeValueImage()

getAttributeValueImage(integer $id) : string

Funkcja zwraca nazwę pliku ze zdjęciem wartości atrybutu

Parameters

integer $id

id wartości atrybutu

Returns

string

 


getAttributeValueName()

getAttributeValueName(integer $attribute_value_id) : string

Funkcja zwraca nazwę wartości atrybutu o podanym ID

Parameters

integer $attribute_value_id

ID wartości atrybutu

Returns

string

 


getAttributeValuesCanonicalLinks()

getAttributeValuesCanonicalLinks(array $params, array $attribute_values) : array

Funkcja zwraca linki kononiczne do podanych wartości atrybutów

Parameters

array $params

informacje o otwartej stronie

array $attribute_values

lista wartości atrybutu

Returns

array

 


getAttributeValuesList()

getAttributeValuesList(integer $attribute_id) : array

Funkcja zwraca listę wartości atrybutu wybranego atrybutu

Parameters

integer $attribute_id

id atrybutu

Returns

array

 


getBestsellersList()

getBestsellersList(integer $purchases, boolean $full, integer $limit) : array

Funkcja zwraca listę bestsellerów na podstawie warunków przekazanych w parametrach

Parameters

integer $purchases

minimalna ilość sprzedaży produktu

boolean $full

czy zwrócić pełne dane czy tylko id'iki

integer $limit

ilość zwróconych danych

Returns

array

 


getCartCombinationAvailibilityStatusName()

getCartCombinationAvailibilityStatusName(integer $combination_id, float $quantity) : string

Funkcja zwraca nazwę statusu dostępności dla wariantu w koszyku

Parameters

integer $combination_id

id produktu

float $quantity

ilość produktu w koszyku

Returns

string

 


getCartProductAvailibilityStatusName()

getCartProductAvailibilityStatusName(integer $product_id, float $quantity) : string

Funkcja zwraca nazwę statusu dostępności dla produktu w koszyku

Parameters

integer $product_id

id produktu

float $quantity

ilość produktu w koszyku

Returns

string

 


getCategoriesChildsList()

getCategoriesChildsList(array $categories, boolean $include_hidden = true) : array

Funkcja zwraca listę podkategorii (ID'ków) dla podanych kategorii

Parameters

array $categories

tablica z IDikami kategorii

boolean $include_hidden

czy zwrócić ukryte kategorie

Returns

array

 


getCategoriesListForFilter()

getCategoriesListForFilter(integer $category_id) : array

Funkcja zwraca listę kategorii do filtru produktów na liście produktów

Parameters

integer $category_id

id kategorii

Returns

array

 


getCategoryAttributes()

getCategoryAttributes(integer $category_id, array $params) : array

Funkcja pobiera i zwraca listę atrybutów przypisanych do wybranej kategorii

Parameters

integer $category_id

id kategorii

array $params

parametry linka

Returns

array

 


getCategoryCacheDirectory()

getCategoryCacheDirectory(integer $category_id, boolean $special = false) : string

Funkcja zwraca ścieżką do katalogu cache'a dla podanej kategorii

Parameters

integer $category_id

id kategorii

boolean $special

czy to jest strona promocji

Returns

string

 


getCategoryDescription()

getCategoryDescription(integer $category_id) : string

Funkcja zwraca opis kategorii

Parameters

integer $category_id

id kategorii

Returns

string

 


getCategoryField()

getCategoryField(integer $id, string $field) : string

Funkcja zwraca pole kategorii o podanym ID

Parameters

integer $id

id kategorii

string $field

pole do pobrania

Returns

string

 


getCategoryFullName()

getCategoryFullName(integer $id, string $separator = ' → ', boolean $add_main_category = false, string $phrase = null) : string

Funkcja zwraca pełną ścieżkę nazwy kategorii

Parameters

integer $id

id kategorii

string $separator

separator pomiędzy poszczególnymi nazwami (opcjonalnie)

boolean $add_main_category

czy dodać kategorie główną (wykorzystywane w MultiStore) (opcjonalnie)

string $phrase

szukana frazy do podświetlenia (wykorzystywane w autocompleterze) (opcjonalnie)

Returns

string

 


getCategoryName()

getCategoryName( $id) : string

Funkcja zwraca nazwę kategorii o podanym ID

Parameters

$id

int id kategorii

Returns

string

 


getCategoryParentId()

getCategoryParentId(integer $id) : integer

Funkcja zwraca ID rodzica wybranej kategorii

Parameters

integer $id

id kategorii

Returns

integer

 


getCategoryPath()

getCategoryPath(integer $id = null) : array

Funkcja zwraca ścieżkę do kategorii głównej dla wybranej kategorii w drzewie

Parameters

integer $id

ID kategorii (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCategorySelectTreeList()

getCategorySelectTreeList(integer $parent_id = 1, string $spacer = ' ', integer $step) 

Funkcja zwraca drzewko kategorii do selecta

Parameters

integer $parent_id

id rodzica

string $spacer

znak wcięcia

integer $step

numer zagnieżdżenia

 


getCategoryTree()

getCategoryTree(integer $id = null, array $params = array(), boolean $all = false, array $categories_list = array()) : array

Funkcja zwraca dane do drzewka kategorii

Parameters

integer $id

id zaznaczonej kategorii (opcjonalnie)

array $params

parametry linków (opcjonalnie)

boolean $all

czy wyświetlić wszystkie (opcjonalnie)

array $categories_list

lista kategorii które zwrócić (opcjonalnie)

Returns

array

 


getChildCategoriesForId()

getChildCategoriesForId(integer $id = null) : array

Funkcja zwraca listę dzieci kategorii o podanej ID

Parameters

integer $id

id kategorii (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCombinationAttributes()

getCombinationAttributes(integer $id) : array

Funkcja zwraca listę atrybutów do kombinacji produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array

 


getCombinationAttributeValue()

getCombinationAttributeValue(integer $combination_id, integer $attribute_id) : string

Funkcja zwraca wartość atrybutu dla wybranego wariantu

Parameters

integer $combination_id

ID wariantu

integer $attribute_id

ID atrybutu

Returns

string

 


getCombinationField()

getCombinationField(integer $id, string $field, boolean|string $contain = false) : string|integer|boolean

Funkcja zwraca pole kombinacji o podanym ID

Parameters

integer $id

id kombinacji

string $field

nazwa pola

boolean|string $contain

czy powiązać z innym modelem (opcjonalnie)

Returns

string|integer|boolean

 


getCombinationIdFromAttributeValues()

getCombinationIdFromAttributeValues(integer $product_id, array $attribute_values) : integer

Funkcja zwraca ID wariantu produktu na podstawie listy wartości atrybutów

Parameters

integer $product_id

id produktu

array $attribute_values

lista wartości atrybytu

Returns

integer

 


getCombinationInventoryAvailibilityStatusName()

getCombinationInventoryAvailibilityStatusName(integer $id) : string

Funkcja zwraca nazwę statusu dostępności wariantu o podanym ID

Parameters

integer $id

id wariantu

Returns

string

 


getCombinationMainInventoryQuantity()

getCombinationMainInventoryQuantity(integer $combination_id) : float

Funkcja zwraca stan magazynowy magazynu własnego dla wariantu o podanym ID

Parameters

integer $combination_id

id wariantu

Returns

float

 


getCombinationProductId()

getCombinationProductId(integer $id) : integer

Funkcja zwraca ID produktu do którego jest przypisany jest wariant o podanym ID

Parameters

integer $id

ID wariantu

Returns

integer

 


getCombinationsAttributes()

getCombinationsAttributes(array $combinations) : array

Funkcja zwraca listę atrybutów przypisanych do wybranych wariantów

Parameters

array $combinations

lista wariantów

Returns

array

 


getCombinationsPhotos()

getCombinationsPhotos(array $combinations) : array

Funkcja zwraca listę zdjęć wariantów produktów

Parameters

array $combinations

lista wariantów

Returns

array

 


getCombinationsPrices()

getCombinationsPrices(integer $product_id, array $combinations) : array

Funkcja zwraca ceny wariantów produktu

Parameters

integer $product_id

ID produktu

array $combinations

lista wariantów

Returns

array

 


getCombinationsQuantityStep()

getCombinationsQuantityStep(array $combinations) : array

Funkcja grupowo zwraca krok w ilości wariantów, jaką można zamówić

Parameters

array $combinations

lista wariantów

Returns

array

 


getCurrentlyViewedProducts()

getCurrentlyViewedProducts(integer $limit = null, array $categories = null) : array

Funkcja zwraca listę aktualnie oglądanych produktów

Parameters

integer $limit

ilość wpisów do zwrócenia (w przypadku null'a zostanie zczytana wartość z ustawień)

array $categories

lista id'ków kategorii

Returns

array

 


getCurrentProductId()

getCurrentProductId() : integer|NULL

Funkcja zwraca ID produktu na karcie którego aktualnie jest klient

Returns

integer|NULL

 


getDefaultSpecialPrice()

getDefaultSpecialPrice(integer $product_id, integer $combination_id, string $type = 'brutto') : float

Funkcja zwraca promocję podstawową produktu

Parameters

integer $product_id

ID produktu

integer $combination_id

ID waroantu (opcjonalnie)

string $type

typ ceny (brutto, netto)

Returns

float

 


getFilterPriceRanges()

getFilterPriceRanges(string $model, integer $foreign_key) : array

Funkcja zwraca listę przedziałów cenowych dla wybranego biektu Wykorzystywane w filtrze ceny

Parameters

string $model

nazwa modelu

integer $foreign_key

identyfikator obiektu

Returns

array

 


getFilterSpecialNames()

getFilterSpecialNames() : array

Funkcja zwraca listę nazw promocji do filtra

Returns

array

 


getGratisForProductDetails()

getGratisForProductDetails(integer $id) : array

Funkcja zwraca informacje szczegółowe na temat gratisa do produktu

Parameters

integer $id

id gratisa

Returns

array

 


getGratisForProductProduct()

getGratisForProductProduct(integer $product_id) : array

Funkcja zwraca listę gratisowych produktów do produktu o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu bazowego

Returns

array

 


getGratisForProducts()

getGratisForProducts(array $products) : array

Funkcja zwraca listę gratisowych produktów do produktów o podanych ID

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


getIndividualSpecialsAvailable()

getIndividualSpecialsAvailable() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy są dostępne promocje indywidualne

Returns

boolean

 


getInventoryAvailibilityStatusDescription()

getInventoryAvailibilityStatusDescription(integer $inventory_availibility_status_id) : string

Funkcja zwraca opis statusu dostępności o podanym id

Parameters

integer $inventory_availibility_status_id

id statusu

Returns

string

 


getInventoryAvailibilityStatusesList()

getInventoryAvailibilityStatusesList(array $conditions = array(), boolean $add_supplier_name = true) : array

Funkcja zwraca listę statusów dostępności

Parameters

array $conditions

dodatkowe warunki

boolean $add_supplier_name

czy dodać nazwę dostawcy

Returns

array

 


getInventoryAvailibilityStatusName()

getInventoryAvailibilityStatusName(integer $inventory_availibility_status_id) : string

Funkcja zwraca nazwę statusu dostępności o podanym id

Parameters

integer $inventory_availibility_status_id

id statusu

Returns

string

 


getKitName()

getKitName(integer $kit_id) : string

Funkcja zwraca nazwę zestawu o podanym ID

Parameters

integer $kit_id

id zestawu

Returns

string

 


getKitProductId()

getKitProductId(integer $kit_id) : integer

Funkcja zwraca id produktu będącego zestawem o podanym id

Parameters

integer $kit_id

id zestawu

Returns

integer

 


getKitProducts()

getKitProducts(integer $kit_id, boolean $only_main_products = false) : array

Funkcja zwraca informacje o produktach wchodzących w skład zestawu

Parameters

integer $kit_id

ID zestawu

boolean $only_main_products

tylko produkty główne

Returns

array

 


getKitsForProduct()

getKitsForProduct(integer $id, boolean $only_as_main = false, boolean $add_own = false) : array

Funkcja zwraca listę zestawów do których należy produkt o podanym ID

Parameters

integer $id

ID produktu

boolean $only_as_main

czy zwrócić tylko takie zestawy, w których produkt jest produktem głównym

boolean $add_own

czy dodać własne z ilością > 1

Returns

array

 


getKitsProducts()

getKitsProducts(array $kits, boolean $only_main_products = false) : array

Funkcja zwraca informacje o produktach wchodzących w skład zestawów o podanych ID

Parameters

array $kits

lista zestawów

boolean $only_main_products

tylko produkty główne

Returns

array

 


getListableAttributesList()

getListableAttributesList() : array

Funkcja zwraca listę atrybutów typu 'Listing'

Returns

array

 


getMainMenu()

getMainMenu(integer $id, boolean $get_all_categories = false, boolean $exclude_empty_categories = false) 

Funkcja zwraca menu o podanym ID

Parameters

integer $id

ID Menu

boolean $get_all_categories

czy pobrać kategorie jeżeli puste

boolean $exclude_empty_categories

czy wykluczyć puste kategorie

 


getMainpageBestsellers()

getMainpageBestsellers(array $categories = array(), boolean $only_sellable = false, integer $limit = null) : array

Funkcja zwraca tablice produktów do zakładni Bestsellers na mainpage

Parameters

array $categories

lista kategorii do ograniczenia wyświetlanych produktów (wystarczy podać ID kategorii głównej) (opcjonalnie)

boolean $only_sellable

czy wyświetlić tylko sprzedażowe (opcjonalnie)

integer $limit

limit zwracanych danych (jeżeli null -> z ustawień) (opcjonalnie)

Returns

array

 


getMainpageNewProducts()

getMainpageNewProducts(array $categories = null, integer $limit = null, integer $offset = null) : array

Funkcja zwraca tablice produktów do zakładki Nowości na mainpage

Parameters

array $categories

lista kategorii do ograniczenia wyświetlanych produktów (wystarczy podać ID kategorii głównej) (opcjonalnie)

integer $limit

ilość promocji na stronę główną (jeśli null będzie z ustawień) (opcjonalnie)

integer $offset

offset wyników (opcjonalnie)

Returns

array

 


getMainpageProductSales()

getMainpageProductSales(integer $limit = 4) : array

Funkcja zwraca listę produktów do zakładki Wyprzedaże na stronę główną

Parameters

integer $limit

ilość produktów do zwrócenia (opcjonalnie)

Returns

array

 


getMainpageProductSpecials()

getMainpageProductSpecials(array $categories = array(), integer $limit = null) : array

Funkcja zwraca tablice produktów do zakładki Promocje na mainpage

Parameters

array $categories

lista kategorii do ograniczenia wyświetlanych produktów (wystarczy podać ID kategorii głównej) (opcjonalnie)

integer $limit

ilość promocji na stronę główną (jeśli null będzie z ustawień) (opcjonalnie)

Returns

array

 


getMainpageRecentlyViewedProducts()

getMainpageRecentlyViewedProducts() : array

Funkcja zwraca ostatnio oglądane produkty użytkownika

Returns

array

 


getMainpageRecentlyViewedProductsCount()

getMainpageRecentlyViewedProductsCount() : integer

Funkcja zwraca liczbę ostatnio oglądanych produktów użytkownika

Returns

integer

 


getMinMaxProductPrice()

getMinMaxProductPrice(string $type = 'min', array|NULL $params = array()) : float

Funkcja zwraca minimalną lub maksymalną cenę produktu spełniających kryteria

Parameters

string $type

jaką cenę zwrócić (min, max) (opcjonalnie)

array|NULL $params

ustawienia linku z otwartej strony (opcjonalnie) UWAGA! Dawać NULL

Returns

float

 


getNextProduct()

getNextProduct(integer $id) 

Funkcja zwraca id następngo produktu

Parameters

integer $id

id produktu

 


getNotAvailableProductCombinations()

getNotAvailableProductCombinations(integer $id) : array|NULL

Funkcja zwraca listę niedostępnych kombinacji dla wybranego produktu

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array|NULL

 


getOpenKitDefaultPrice()

getOpenKitDefaultPrice(integer $id) : float

Funkcja zwraca cenę podstawową zestawu otwartego

Parameters

integer $id

ID produktu

Returns

float

 


getOrderProductAvailibilityStatusName()

getOrderProductAvailibilityStatusName(array $order_product) : string

Funkcja zwraca nazwę statusu dostępności dla produktu w zamówieniu

Parameters

array $order_product

informacje o produkcie w zamówieniu

Returns

string

 


getPhraseBuying()

getPhraseBuying(string $phrase, integer $limit = 3, boolean $add_price = true, array $categories = null) : array

Funkcja zwraca produkty do boksu 'Klienci którzy szukali kupili'

Parameters

string $phrase

wyszukiwana fraza

integer $limit

ilość produktów do zwrócenia (opcjonalnie)

boolean $add_price

czy dodać cenę do zwracanych danych (opcjonalnie)

array $categories

lista kategorii do zawężenia wyników (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPhraseProducts()

getPhraseProducts( $phrase,  $limit = null,  $locale = null) : array

Funkcja zwraca listę produktów do frazy

Parameters

$phrase
$limit
$locale

Returns

array

 


getPopularTags()

getPopularTags() : array

Funkcja zwraca listę tagów do chmury tagów posortowaną według popularności

Returns

array

 


getPrevProduct()

getPrevProduct(integer $id) 

Funkcja zwraca id poprzedniego produktu

Parameters

integer $id

id produktu

 


getProducerCategoriesCount()

getProducerCategoriesCount(integer $producer_id) : array

Funkcja zwraca listę ilości produktów producenta w kategoriach

Parameters

integer $producer_id

id producenta

Returns

array

 


getProducerDescription()

getProducerDescription(integer $id) : string

Funkcja zwraca opis producenta o podanym ID

Parameters

integer $id

id producenta

Returns

string

 


getProducerField()

getProducerField(integer $id, string $field) : string

Zwaraca wartość pola producenta o podanym ID

Parameters

integer $id

id producenta

string $field

pole do pobrania wartości

Returns

string

 


getProducerName()

getProducerName(integer $id) : string

Funkcja zwraca nazwę producenta o podanym ID

Parameters

integer $id

id producenta

Returns

string

 


getProducerProducts()

getProducerProducts(integer $producer_id, integer $limit = 5, boolean $only_sellable = false) : array

Funkcja zwraca listę losowych produktów producenta o podanym ID

Parameters

integer $producer_id

ID producenta

integer $limit

limit wyników

boolean $only_sellable

tylko produkty dostępne

Returns

array

 


getProducersCanonicalLinks()

getProducersCanonicalLinks(array $params, array $producers) 

Funkcja zwraca linki kononiczne do producentów o podanych ID

Parameters

array $params

informacje o otwartej stronie

array $producers

lista producentów

 


getProducersCount()

getProducersCount() : integer

Funkcja zwraca ilość producenów w sklepie

Returns

integer

 


getProducersList()

getProducersList() : array

Funkcja zwraca listę producentów dostępnych w systemie

Returns

array

 


getProducersWithCount()

getProducersWithCount(array $params = array(), integer $orders_time_limit = null) : array

Funkcja zwraca listę producentów wraz z liczbą produktów spełniających kryteria Wykorzystywane w boksie filtrów

Parameters

array $params

parametry GET linku (z wyszukiwarki) - od 16.04.2013 wstawiać null

integer $orders_time_limit

limit czasowy zamówień (aby ograniczyć i posortować wg wartości zamówień na produkty)

Returns

array

 


getProductAssocations()

getProductAssocations(integer $product_id, integer $limit = 3, boolean $add_price = true, array $categories = null) : array

Funkcja zwraca produkty do boksu 'Klienci którzy oglądali ten produkt oglądali także'

Parameters

integer $product_id

ID produktu dla którego znajduje produktu 'powiązane'

integer $limit

ilość produktów do zwrócenia (opcjonalnie)

boolean $add_price

czy dodać cenę do zwracanych danych (opcjonalnie)

array $categories

lista kategorii z której pobrać produkty

Returns

array

 


getProductAttachments()

getProductAttachments(integer $product_id, string $extension = null) : array

Funkcja zwraca listę załączników (plików do pobrania) produktu o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu

string $extension

rozszerzenie, do którego chcemy zawężyć wyniki (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductAttributesForListing()

getProductAttributesForListing(integer $id, string $separator = ', ') : array

Funkcja zwraca listę wartości atrybutów do listingu dla produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

string $separator

sepearator wartości

Returns

array

 


getProductAttributesToSelect()

getProductAttributesToSelect(integer $product_id, integer $step = 1, boolean $add_disabled_options = true, integer $kit_id = null, integer $item_number = null) : array

Funkcja zwraca listę atrybutów do wyboru wariantu produktu

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $step

krok wyboru (opcjonalnie)

boolean $add_disabled_options

czy dodać niedostępny opcje do selecta (opcjonalnie)

integer $kit_id

id zestawu (opcjonalnie)

integer $item_number

numer pozycji

Returns

array

 


getProductAttributeValue()

getProductAttributeValue(integer $id, integer $attribute_id, boolean $add_images = false, string $locale = null) : array

Funkcja zwraca listę wartości atrybutów dla podanego produktu i atrybutu

Parameters

integer $id

ID produktu

integer $attribute_id

ID atrybutu

boolean $add_images

dodaj nazwy zdjęć

string $locale

kod języka

Returns

array

 


getProductBuying()

getProductBuying(integer $product_id, integer $limit = 3, boolean $add_price = true, array $categories = null) : array

Funkcja zwraca produkty do boksu 'Klienci którzy kupili ten produkt kupili także'

Parameters

integer $product_id

id produktu dla którego znajduje produkty 'kupione'

integer $limit

ilość produktów do zwrócenia (opcjonalnie)

boolean $add_price

czy dodać cenę do zwracanych danych (opcjonalnie)

array $categories

lista kategorii do zawężenia wyników (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductCacheFolder()

getProductCacheFolder(integer $product_id, boolean $create = true) : string

Funkcja zwraca ścieżkę folderu do cache'a dla produktu o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu

boolean $create

czy utworzyć jeśli nie istnieje

Returns

string

 


getProductCanonicalLink()

getProductCanonicalLink(array $params, integer $producer_id) 

Funkcja zwraca link kononiczny do produktu o podanym ID

Parameters

array $params

informacje o otwartej stronie

integer $producer_id

id producenta

 


getProductCategories()

getProductCategories(integer $product_id, boolean $check_store = false, boolean $full_name = false) : array

Funkcja zwraca listę kategorii, do których przypisany jest produkt

Parameters

integer $product_id

ID produktu

boolean $check_store

czy sprawdzać sklep MultiStore

boolean $full_name

czy zwrócić pełną nazwę kategorii

Returns

array

 


getProductCategoryWeight()

getProductCategoryWeight(integer $product_id, integer $category_id) 

Funkcja zwraca wagę produktu dla podanego id kategorii i porduktu

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $category_id

id kategorii

 


getProductChangeSortValue()

getProductChangeSortValue() : string

Funkcja zwraca zaznaczoną wartość do sortowania produktów

Returns

string

 


getProductCode()

getProductCode(integer $id, integer $combination_id) : string

Funkcja zwraca kod produktu dla produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

ID produktu

integer $combination_id

ID wariantu

Returns

string

 


getProductCombinations()

getProductCombinations(integer $id, boolean $check_availibility = false, boolean $check_cache = false, boolean $add_availibility = false, boolean $add_attribute_names = true, boolean $add_inactive = false, integer $sort_by_attribute_id = null, array $excluded_combinations = array()) : array|NULL

Funkcja zwraca listę kombinacji dla wybranego produktu lub NULL jeżeli produkt nie ma żadnej kombinacji

Parameters

integer $id

ID produktu

boolean $check_availibility

czy sprawdzać dostępność kombinacji (opcjonalnie)

boolean $check_cache

czy sprawdzać cache (w przypadku zaawansowanego cache'a) (opcjonalnie)

boolean $add_availibility

czy dodać informację o dostępności (opcjonalnie)

boolean $add_attribute_names

czy dodać nazwy atrybutów (opcjonalnie)

boolean $add_inactive

czy dodać nieaktywne warianty (opcjonalnie)

integer $sort_by_attribute_id

ID atrybutu po którym posortować wyniki (opcjonalnie)

array $excluded_combinations

lista wykluczonych wariantów (opcjonalnie)

Returns

array|NULL

 


getProductCombinationsAttributeNames()

getProductCombinationsAttributeNames(integer $id) : array

Funkcja zwraca listę nazw atrybutów wariantowych przypisanych do produktu

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array

 


getProductDefaultQuantity()

getProductDefaultQuantity(integer $product_id) : float

Funkcja zwraca domyślną ilość kupna produktu

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

float

 


getProductDescription()

getProductDescription(integer $id) : string

Funkcja zwraca opis produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

string

 


getProductExtendedKitCombinations()

getProductExtendedKitCombinations(integer $product_id, array $selected_kit_products = null, boolean $only_with_combinations = false, boolean $exclude_exclusions = false) : array

Funkcja zwraca rozszerzoną listę wariantów produktów składowych produktu będącego zestawem

Parameters

integer $product_id

id produktu

array $selected_kit_products

liczba wybranych produktów w zestawie otwartym

boolean $only_with_combinations

czy zwrócić tylko produkty z wariantami

boolean $exclude_exclusions

czy wykluczyć wykluczone warianty

Returns

array

 


getProductField()

getProductField(integer $id, string $field, boolean|string $contain = false) : string

Funkcja wartość pola produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

string $field

pole do pobrania wartości

boolean|string $contain

czy powiązać z innym modelem (opcjonalnie)

Returns

string

 


getProductFilterInventoryAvailibilityStatuses()

getProductFilterInventoryAvailibilityStatuses(integer $product_filter_id, boolean $only_sellable = false) : array

Funkcja zwraca listę statusów dostępności dostępnych do filtra dla lista dynamicznych

Parameters

integer $product_filter_id

ID dynamicznej listy

boolean $only_sellable

czy tylko sprzedażowe

Returns

array

 


getProductFilterProducts()

getProductFilterProducts(string $label, boolean $short_data = false, \int/null $limit = null, \int/null $page = null, string $exclude_email = null, \in/null $product_id = null, float $min_price = null, array $excluded_products = array(), boolean $exclude_specials = false, integer $inherit_product_id = null, float $max_price = null) : array

Funkcja zwraca produkty przefiltrowane zgodnie z dynamiczną listą produktów

Parameters

string $label

etykieta filtra

boolean $short_data

czy zwrócić krótkie dane (tylko ID)

\int/null $limit

ilość zwróconych wyników (opcjonalnie)

\int/null $page

numer strony (opcjonalnie)

string $exclude_email

e-mail do wykluczenia produktów (opcjonalnie)

\in/null $product_id

id produktu do ograniczenia (opcjonalnie)

float $min_price

minimalna cena produktu (opcjonalnie)

array $excluded_products

lista wykluczonych produktów (opcjonalnie)

boolean $exclude_specials

czy wykluczyć produkty promocyjne (opcjonalnie)

integer $inherit_product_id

ID produktu z którego mają zostać dziedzizczone dane (opcjonalnie)

float $max_price

maksymalna cena produktu (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductFreeShippingDeficiency()

getProductFreeShippingDeficiency(integer $id) : float|NULL

Funkcja zwraca kwotę jaką brakuje do darmowej dostawy dla produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

float|NULL

 


getProductGallery()

getProductGallery(integer $product_id, boolean $add_combination_images = false, boolean $exlude_doubles = false) : array

Funkcja zwraca galerię (pliki graficzne) produktu o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu

boolean $add_combination_images

czy dodać zdjęcia wariantów

boolean $exlude_doubles

czy wykluczyc podwójne

Returns

array

 


getProductHiddenAttributes()

getProductHiddenAttributes(integer $id) : array

Funkcja zwraca listę ukrytych atrybutów produktu

Parameters

integer $id

ID produktu

Returns

array

 


getProductImage()

getProductImage(integer|array $id,  $width = 60,  $height = 60) : string

Funkcja zwraca obrazek produktu

Parameters

integer|array $id

id produktu lub tablica z product_id i combination_id

$width

int szerokość w pikselach (opcjonalnie)

$height

int wysokość w pikselach (opcjonalnie)

Returns

string

 


getProductInventoryAvailibilityStatusName()

getProductInventoryAvailibilityStatusName(integer $id, string|null $field = null) : string

Funkcja zwraca nazwę (lub inne pole) statusu dostępności produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

string|null $field

nazwa pola (opcjonalnie)

Returns

string

 


getProductInventoryAvailibilityStatusNumerically()

getProductInventoryAvailibilityStatusNumerically(integer $id) : string

Funkcja zwraca ilość dni statusu dostępności produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

string

 


getProductKitCombinations()

getProductKitCombinations(integer $product_id, array $selected_kit_products = null, boolean $only_with_combinations = false, boolean $exclude_exclusions = false, boolean $extended_data = false) : array

Funkcja zwraca listę wariantów produktów składowych produktu będącego zestawem

Parameters

integer $product_id

id produktu

array $selected_kit_products

liczba wybranych produktów w zestawie otwartym

boolean $only_with_combinations

czy zwrócić tylko produkty z wariantami

boolean $exclude_exclusions

czy wykluczyć wykluczone warianty

boolean $extended_data

czy rozszerzone dane

Returns

array

 


getProductLastAvailibiltyDate()

getProductLastAvailibiltyDate(integer $id = null) : string

Funkcja zwraca datę ostatniej dostępności produktu o podanym id

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

string

 


getProductListOrders()

getProductListOrders(boolean $get_with_url = false) : array

Funkcja zwraca listę dostępnych metod sortowania

Parameters

boolean $get_with_url

czy pobrać z URL'ami

Returns

array

 


getProductListPaginatorLimits()

getProductListPaginatorLimits() : array

Funkcja zwraca wartości limitów do paginatora na liście produktów

Returns

array

 


getProductLoyaltyPrice()

getProductLoyaltyPrice(integer|array $id, integer $key = null) : integer

Funkcja zwraca cenę punktową (program lojalnościowy) za produkt o podanym ID

Parameters

integer|array $id

id produktu lub tablica z produktem

integer $key

klucz produktu (opcjonalnie)

Returns

integer

 


getProductMainCategoryFullName()

getProductMainCategoryFullName(integer $id, string $separator = ' → ', boolean $add_main_category = false, boolean $include_store = true, boolean $exclude_hidden = true) : string

Funkcja zwraca pełną nazwę kategorii (z kategorami nadzędnymi oddzielonymi strzałkami) głównej dla produktu o podanym id

Parameters

integer $id

id produktu

string $separator

separator pomiędzy poszczególnymi nazwami kategorii

boolean $add_main_category

czy dodać kategorie główną (wykorzystywane w MultiStore)

boolean $include_store

czy uwzgledniać sklep (MultiStore)

boolean $exclude_hidden

czy wykluczyć kategorie ukryte

Returns

string

 


getProductMainCategoryId()

getProductMainCategoryId(integer $id) : integer

Funkcja zwraca id kategorii głównej produktu

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

integer

 


getProductMainPhotoId()

getProductMainPhotoId(integer $id, string $field = 'filename') : string

Funkcja zwraca wybrane pole zdjęcia głównego produktu o podanym id

Parameters

integer $id

ID produktu

string $field

nazwa pola (opcjonalnie)

Returns

string

 


getProductMaxCountToBuy()

getProductMaxCountToBuy(integer $id, integer $combination_id) : integer

Funkcja znajduje i zwraca maksymalną możliwą ilość sztuk do kupienia danego produktu

Parameters

integer $id

id produktu

integer $combination_id

id kombinacji (opcjonalnie)

Returns

integer

 


getProductMedium()

getProductMedium(integer $product_id, integer $weight, string $mime = null) : string|NULL

Funkcja zwraca nazwę obrazka dla podanego produktu z podaną wagą (który plik z galerii)

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $weight

waga

string $mime

rodzaj medium

Returns

string|NULL

 


getProductMinShippingPrice()

getProductMinShippingPrice( $id, string $price_type = 'brutto', boolean $exclude_country = true) : float

Funkcja znajduje i zwraca najmniejszą cenę za dostawę produktu o podanym ID

Parameters

$id
string $price_type

typ ceny (brutto/netto)

boolean $exclude_country

czy wykluczyć formy dostawy niedostępne w aktualnym kraju

Returns

float

 


getProductMinShippingTime()

getProductMinShippingTime(integer $id) : integer|NULL

Funkcja zwraca najkrótszy możliwy czas realizacji produktu

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

integer|NULL

 


getProductName()

getProductName(integer $id, string $locale = null) : string

Funkcja zwraca nazwę produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

string $locale

język nazwy (opcjonalnie)

Returns

string

 


getProductOpinionDetails()

getProductOpinionDetails(integer $id) : array

Funkcja zwraca informacje o ilości ocen i średniej ocenie produktu

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array —

(średnia, ilość)

 


getProductOpinions()

getProductOpinions(integer $id, integer $product_opinion_id = null) : array

Funkcja zwraca listę opinii produktu

Parameters

integer $id

id produktu

integer $product_opinion_id

id opini (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductOpinionsStats()

getProductOpinionsStats() : array

Funkcja zwraca statystyki opinii o produktach

Returns

array

 


getProductPossibleCombinations()

getProductPossibleCombinations(integer $id) : array

Funkcja zwraca możliwe kombinacje produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array

 


getProductPossibleShippingCountries()

getProductPossibleShippingCountries(integer $product_id) : array

Funkcja zwraca listę krajów do których może zostać wysłany produkt o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

array

 


getProductPrice()

getProductPrice(integer $id, integer $combination_id = null, string $currency = null, boolean $check_combination_specials = false, array $selected_kit_products = null, boolean $include_user_price_list = true) : array

Funkcja zwraca cenę końcową produktu dla konkretnego produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu do sprawdzenia

integer $combination_id

id kombinacji (opcjonalnie)

string $currency

kod waluty (opcjonalnie)

boolean $check_combination_specials

czy sprawdzać promocje składowe (opcjonalnie)

array $selected_kit_products

wybrane produkty w zestawie otwartym (opcjonalnie)

boolean $include_user_price_list

czy uwzględnić cennik klienta

Returns

array

 


getProductProducer()

getProductProducer(integer $id) : array

Funkcja zwraca informacje o producencie podanego produktu

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array

 


getProductProducerClientGroupDiscount()

getProductProducerClientGroupDiscount(integer $id) : \null/float

Funkcja zwraca indywidualną wartość rabatu dla produktu wynikającego z rabatu na producenta w aktywnym cenniku

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

\null/float

 


getProductProducerName()

getProductProducerName(integer $product_id) : string

Funkcja zwraca nazwę producenta produktu o podanym I

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

string

 


getProductPurchasePrice()

getProductPurchasePrice(integer $product_id, integer $combination_id, string $price_type = 'brutto', float $tax_value = null) : float

Funkcja zwraca cenę zakupu produktu o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $combination_id

id wariantu (opcjonalnie)

string $price_type

typ ceny (brutto/netto)

float $tax_value

wysokość podatku VAT produktu

Returns

float

 


getProductQuantityDiscounts()

getProductQuantityDiscounts(integer $id) : array

Funkcja zwraca listę zniżek ilościowych dla produktu o podanym id

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array

 


getProductQuantityInputDataMax()

getProductQuantityInputDataMax(integer $product_id, integer|array $combination_id, boolean $force = false) : integer|string

Funkcja zwraca wartość 'data-max' dla pola z ilością dodawaną produktu Wykorzystywane na karcie produktu i w koszyku

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer|array $combination_id

id wariantu (opcjonalnie)

boolean $force

czy wymusić podanie ilości

Returns

integer|string

 


getProductQuantityStep()

getProductQuantityStep(integer $product_id, integer $combination_id = null) : float

Funkcja zwraca krok w ilości produktu, jaką można zamówić

Parameters

integer $product_id

ID produktu

integer $combination_id

ID wariantu

Returns

float

 


getProductRelatedProducts()

getProductRelatedProducts(integer $id, boolean $random = false, integer $limit = null, boolean $add_same_category = null) : array

Funkcja zwraca listę produktów powiązanych z produktem o podanym ID

Parameters

integer $id

ID produktu

boolean $random

kolejność losowa

integer $limit

ilość wyników

boolean $add_same_category

czy dodać produkty z tej samej kategorii (null -> wczytanie z ustawienia)

Returns

array

 


getProductRelatedProductsTo()

getProductRelatedProductsTo(integer $id, boolean $random = false, integer $limit = null) : array

Funkcja zwraca listę produktów do których produkt o podanym ID jest powiązany

Parameters

integer $id

ID produktu

boolean $random

kolejność losowa

integer $limit

ilość wyników (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsAreVisible()

getProductsAreVisible(array $products) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy produkty o podanych ID są widoczne w sklepie

Parameters

array $products

lista ID produktów

Returns

boolean

 


getProductsByAttributeValue()

getProductsByAttributeValue(integer $attribute_value_id, integer $limit = null, integer $category_id = null, string $order = null, string $exclude_email = null, string $add_not_sellable = null) : array

Funkcja pobiera listę produktów które mają wartość atrybutu o podanym ID

Parameters

integer $attribute_value_id

id wartości atrybutu

integer $limit

ilość zwracanych produktów (opcjonalnie)

integer $category_id

id kategorii do której zawężamy produkty (opcjonalnie)

string $order

możliwość przekazania losowego sortowania (=rand) (opcjonalnie)

string $exclude_email

e-mail do wykluczenia produktów

string $add_not_sellable

czy dodać produktu niesprzedażowe (null -> zgodnie z ustawieniem)

Returns

array

 


getProductsByAttributeValueName()

getProductsByAttributeValueName(string $attribute_value_name, integer $attribute_id, integer $limit = null) : array

Funkcja pobiera listę produktów znalezionych wg nazwy wartości konkretnego atrybutu

Parameters

string $attribute_value_name

nazwa wartości atrybutu

integer $attribute_id

id atrybutu

integer $limit

ilość zwracanych produktów (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsByAvailibilityStatus()

getProductsByAvailibilityStatus(integer $inventory_availibility_status_id, array $categories = null, integer $limit = 8) : array

Funkcja zwraca listę produktów z wybranym statusem dostępności

Parameters

integer $inventory_availibility_status_id

id statusu dostępności

array $categories

lista kategorii do ograniczenia wyświetlanych produktów (wystarczy podać ID kategorii głównej)

integer $limit

limit ilości

Returns

array

 


getProductsCategories()

getProductsCategories(array $products) : array

Funkcja zwraca listę kategorii należących do produktów Wykorzystywane w koszyku

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


getProductsCombinationsPrices()

getProductsCombinationsPrices(array $combinations) : array

Funkcja zwraca eny wariantów różnych produktów

Parameters

array $combinations

lista wariantów

Returns

array

 


getProductsCountInComparison()

getProductsCountInComparison() : integer

Funkcja zwraca liczbę produktów w porównywarce produktów

Returns

integer

 


getProductsFields()

getProductsFields( $products,  $fields,  $contain = false) : array

Funkcja zwraca listę produktów z wybranymi polami

Parameters

$products
$fields
$contain

Returns

array

 


getProductShippingMethodDetails()

getProductShippingMethodDetails(integer $id, string $price_type = 'brutto', boolean $exclude_country = true) : array

Funkcja zwraca listę wszystkich możliwych form dostawy (wraz z cenami) dla produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

ID produktu

string $price_type

typ cen (brutto/netto)

boolean $exclude_country

czy wykluczyć formy dostawy niedostępne w aktualnym kraju

Returns

array

 


getProductShippingTime()

getProductShippingTime( $id) : string

Funkcja zwraca czas dostawy produktu o podanym ID

Parameters

$id

int id produktu

Returns

string

 


getProductsInComparison()

getProductsInComparison(boolean $full_info = false) : array

Funkcja zwraca listę produktów w porównywarce produktów

Parameters

boolean $full_info

czy zwrócić pełną informację o produktach (atrybuty) (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsLastOpinions()

getProductsLastOpinions(integer $limit = 10, integer $category_id = null, integer $producer_id = null) : array

Funkcja zwraca listę ostatnich opinii

Parameters

integer $limit

ilość opinii

integer $category_id

ID kategorii z której mają być zwrócone opinie (opcjonalnie)

integer $producer_id

ID producenta (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsLoyaltyPrices()

getProductsLoyaltyPrices(array $products) : array

Funkcja grupow zwraca ceny punktowe (program lojalnościowy) dla wybranych produktów z koszyka

Parameters

array $products

lista produktów z koszyka

Returns

array

 


getProductsMainCategoriesFullName()

getProductsMainCategoriesFullName(array $products, string $separator = '/') : array

Funkcja zwraca listę pełnych nazw kategorii głównych produktów

Parameters

array $products

lista produktów

string $separator

separator

Returns

array

 


getProductsMainPhotos()

getProductsMainPhotos(array $products) : array

Funkcja zwraca listę zdjęć głównych produktów

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


getProductsMinShippingPrice()

getProductsMinShippingPrice(array $products, string $price_type = 'brutto') : array

Funkcja zwraca najmniejszą cenę za dostawę dla podanych produktów

Parameters

array $products

lista produktów

string $price_type

typ ceny (brutto/netto)

Returns

array

 


getProductSpecialDate()

getProductSpecialDate(integer $id, string $type) : mixed

Funkcja zwraca datę promocji (od lub do) dla wybranego produktu

Parameters

integer $id

id produktu

string $type

(from, to)

Returns

mixed —

(false - brak promocji, null -> brak limitu, date)

 


getProductsPrices()

getProductsPrices(array $products) : array

Funkcja zwraca ceny wybranych produktów Wykorzystywane na listingach do prostego pobierania cena

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


getProductsQuantityDiscounts()

getProductsQuantityDiscounts(array $products) : array

Funkcja grupowop zwraca listę zniżek ilościowych dla ppdanych produktów

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


getProductsQuantityInputDataMax()

getProductsQuantityInputDataMax(array $products, boolean $force = false) : array

Funkcja grupowo zwraca wartość 'data-max' dla pola z ilością dodawaną produktu

Parameters

array $products

lista produktów w koszyku

boolean $force

czy wymusić podanie ilości

Returns

array

 


getProductsQuantityStep()

getProductsQuantityStep(array $products) : array

Funkcja grupowo zwraca krok w ilości produktu, jaką można zamówić

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


getProductStatusOptions()

getProductStatusOptions() : array

Funkcja zwraca listę opcji do filtra 'Status' na liście produktów

Returns

array

 


getProductsTaxesInfo()

getProductsTaxesInfo( $products) : array

Funkcja zwraca informację o podatkach dla podanych produktów

Parameters

$products

Returns

array

 


getProductSuggestedPrice()

getProductSuggestedPrice(integer $product_id, string $type = 'brutto', integer $combination_id = null) : NULL|float

Funkcja zwraca cenę katalogową produktu

Parameters

integer $product_id

ID produktu

string $type

typ ceny (brutto|netto)

integer $combination_id

ID wariantu (opcjonalnie)

Returns

NULL|float

 


getProductsUnits()

getProductsUnits(array $products, string $type = 'short') : array

Funkcja zwraca jednostki podanych produktów

Parameters

array $products

lista produktów

string $type

typ jednostki (short|full)

Returns

array

 


getProductSupplierQuantities()

getProductSupplierQuantities(integer $product_id, integer $combination_id, boolean $remove_demands = false) : array

Funkcja zwraca listę stanów magazynowych produktu we wszystkich magazynach

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $combination_id

id wariantu (opcjonalnie)

boolean $remove_demands

czy odjąć ilości zamówione

Returns

array

 


getProductsWithGratisProduct()

getProductsWithGratisProduct(integer $product_id) : array

Funkcja zwraca listę produktów które jako gratis mają produkt o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

array

 


getProductTags()

getProductTags(integer $id) : array

Funkcja zwraca listę tagów produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

id produktu

Returns

array

 


getProductTaxExcluded()

getProductTaxExcluded( $id) : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy produkt nie podlega podatkowi VAT

Parameters

$id

int id produktu

Returns

boolean

 


getProductTaxReleased()

getProductTaxReleased( $id) : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy produkt jest zwolniony w podatku VAT

Parameters

$id

int id produktu

Returns

boolean

 


getProductTaxValue()

getProductTaxValue( $id) : float

Funkcja zwraca wysokość podatku VAT dla produktu o podanym ID

Parameters

$id

int id produktu

Returns

float

 


getProductUnit()

getProductUnit(integer $product_id, string $type = 'short', string $unit = null) : string

Funkcja zwraca jednostkę produktu

Parameters

integer $product_id

ID produktu

string $type

typ jednostki (short|full)

string $unit

jednostka (opcjonalnie)

Returns

string

 


getProductYoutubeGallery()

getProductYoutubeGallery(integer $product_id) : array

Funkcja zwraca galerię filmów Youtube produktu o podanym ID

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

array

 


getRandomHomePageSpecial()

getRandomHomePageSpecial(integer $limit = 1, array $categories = array(), boolean $start_today = false, integer $exclude_product_id = null) : array

Funkcja zwraca losową promocję na stronę główną

Parameters

integer $limit

ilość promocji na stronę główną (opcjonalnie)

array $categories

lista kategorii do ograniczenia wyświetlanych produktów (wystarczy podać ID kategorii głównej) (opcjonalnie)

boolean $start_today

tylko zaczynającą się dzisiaj (opcjonalnie)

integer $exclude_product_id

id produktu do wykluczenia (opcjonalnie)

Returns

array

 


getRandomKits()

getRandomKits(integer $limit = 3) : array

Funkcja zwraca losowe zestawy

Parameters

integer $limit

ilość produktów

Returns

array

 


getRandomProducts()

getRandomProducts(integer $limit = 3, array $exclude_products = array(), float $min_price = null, boolean $exclude_specials = false, float $max_price = null, array $include_products = array()) : array

Funkcja zwraca losowe produkty

Parameters

integer $limit

ilość produktów

array $exclude_products

lista wykluczonych produktów

float $min_price

cena minimalna produktu

boolean $exclude_specials

czy wykluczyć promocje

float $max_price

cena maksymalna produktu

array $include_products

lista produktów z których losować

Returns

array

 


getRandomProductsFromCategory()

getRandomProductsFromCategory(integer|array $categories, integer $limit = 3, array $exclude_products = array()) : array

Funkcja zwraca losowe produkty z wybranej kategorii

Parameters

integer|array $categories

id kategorii (lub lista)

integer $limit

ilość produktów

array $exclude_products

lista wykluczonych produktów

Returns

array

 


getRandomProductsFromCategoryOrTags()

getRandomProductsFromCategoryOrTags(integer|array $categories, string $tags, integer $limit = 3) : array

Funkcja zwraca losowe produkty z wybranej kategorii lub tagów

Parameters

integer|array $categories

id kategorii (lub lista)

string $tags

lista tagów oddzielona przecinkami

integer $limit

ilość produktów

Returns

array

 


getRandomRelatedProducts()

getRandomRelatedProducts(integer $product_id, integer $limit = 5, boolean $add_main_photo = true) : array|NULL

Funkcja zwraca listę losowych produktów powiązanych dla produktu o podanym ID

Parameters

integer $product_id

ID produktu

integer $limit

ilość produktów do zwrócenia

boolean $add_main_photo

czy dodać zdjęcia główne

Returns

array|NULL

 


getRandomSpecial()

getRandomSpecial(integer $limit = 1, array $params = array()) : array

Funkcja zwraca losową promocję do boksu w sidebarze

Parameters

integer $limit

limit ilości wyświetlanych produktów (opcjonalnie)

array $params

parametry otwartej strony (do wykluczenie promocji na stronie tego samego produktu) (opcjonalnie)

Returns

array

 


getRecommendedProducts()

getRecommendedProducts(integer $limit = null, array $categories = array()) : array

Funkcja zwraca tablice produktów do boksu 'Wyróżnione'

Parameters

integer $limit

limit ilości zwracanych widoków (opcjonalnie)

array $categories

lista kategorii do ograniczenia wyświetlanych produktów (wystarczy podać ID kategorii głównej) (opcjonalnie)

Returns

array

 


getRecommendedProductsForUser()

getRecommendedProductsForUser(integer $limit = 3, float $min_price = null, array $excluded_products = array(), boolean $exclude_specials = false, boolean $personalization_restrictions = true, boolean $added_products = array(), float $max_price = null) : array

Funkcja zwraca listę rekomendowanych produktów (Nowości, Promocje, Ostatnio oglądane)

Parameters

integer $limit

limit wyników

float $min_price

minimalna cena produktu

array $excluded_products

lista wykluczonych produktów

boolean $exclude_specials

czy wykluczyć produkty promocyjne

boolean $personalization_restrictions

czy uwzględniać ograniczenia personalizacji produktów (nowości, promocje, bestsellery)

boolean $added_products

lista dodanych produktów do koszyka (aby wykluczyć te same kategorie)

float $max_price

maksymalna cena produktu

Returns

array

 


getScheduledCombinationQuantity()

getScheduledCombinationQuantity(integer $id, array $inventory_suppliers = array()) : integer

Funkcja zwraca założony stan magazynowy kombinacji o podanym ID

Parameters

integer $id

ID wariantu

array $inventory_suppliers

lista dostawców do uwzględnienia

Returns

integer

 


getScheduledCombinationsQuantity()

getScheduledCombinationsQuantity(array $combinations, boolean $include_locked_quantities = true, boolean $include_supplier_quantities = true, array $inventory_suppliers = array()) : array

Funkcja zwraca założony stan magazynowy wybranych wariantów

Parameters

array $combinations

lista wariantów

boolean $include_locked_quantities

czy uwzględnić blokady

boolean $include_supplier_quantities

czy uwzględnić stany od dostawców

array $inventory_suppliers

lista dostawców do uwzględnienia

Returns

array

 


getScheduledProductQuantity()

getScheduledProductQuantity(integer $id, array $inventory_suppliers = array()) : float

Funkcja zwraca założony stan magazynowy produktu o podanym ID

Parameters

integer $id

ID produktu

array $inventory_suppliers

lista dostawców do uwzględnienia

Returns

float

 


getScheduledProductsQuantity()

getScheduledProductsQuantity(array $products, boolean $include_locked_quantities = true, boolean $include_supplier_quantities = true, array $inventory_suppliers = array()) : array

Funkcja zwraca założony stan magazynowy wybranych produktów

Parameters

array $products

lista produktów

boolean $include_locked_quantities

czy uwzględnić blokady

boolean $include_supplier_quantities

czy uwzględnić stany od dostawców

array $inventory_suppliers

lista dostawców do uwzględnienia

Returns

array

 


getServicesForProductList()

getServicesForProductList(integer $product_id, integer $combination_id = null) : array

Funkcja zwraca listę usług dla konkretnego produktu (wariantu)

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $combination_id

id wariantu

Returns

array

 


getServicesForProductsList()

getServicesForProductsList(array $products) : array

Funkcja grupowo zwraca listę usług dla produktów w koszyka

Parameters

array $products

lista produktów w koszyku

Returns

array

 


getSimilarProducts()

getSimilarProducts(integer $id, integer $limit = 3) : array

Funkcja zwraca produkty podobne do produktu o podanym ID Produkty podobne to te które są w tych samych kategoriach co produkt o podanym ID Produkty podobne sortowane są po popularności

Parameters

integer $id

id produktu

integer $limit

ilość produktów do zwrócenia (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTags()

getTags() : array

Funkcja zwraca listę tagów do chmury tagów

Returns

array

 


getTagsCloud()

getTagsCloud(integer $limit = null) : array

Funkcja zwraca chmurę tagów

Parameters

integer $limit

liczba tagów

Returns

array

 


prepareTagsTinyMce()

prepareTagsTinyMce(integer $description) : string

Funkcja przygotowuje opis do tinyMce

Parameters

integer $description

Returns

string

 


showProductLoyaltyPrice()

showProductLoyaltyPrice(integer $id, integer $price = null) : string

Funkcja zwraca cenę punktową produktu do wyświetlenia

Parameters

integer $id

id produktu

integer $price

cena do wyświetlenia (opcjonalnie)

Returns

string

 


addCampaignViewBox()

addCampaignViewBox(integer $campaign_id) 

Dodanie wyświetlenie kampani do statystyk kampanii

Parameters

integer $campaign_id

id kampanii

 


checkCanAddUserAddress()

checkCanAddUserAddress(boolean $in_cart = false, array $user_address = null, string $action = null) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy można dodać adres klienta

Parameters

boolean $in_cart

czy w koszyku

array $user_address

informacje o adresie (opcjonalnie)

string $action

akcja do wykonania (edit, delete)

Returns

boolean

 


checkIsSubscriber()

checkIsSubscriber(string $email) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy podany e-mail jest już zapisany jako subskrybent

Parameters

string $email

e-mail do sprawdzenia

Returns

boolean

 


checkUserAccess()

checkUserAccess(string $type) : boolean

Funkcja zwraca informację czy użytkownik ma dostęp do odpowiedniego miejsca

Parameters

string $type

typ / nazwa miejsca (invoices, payments)

Returns

boolean

 


checkUserCanChangeCurrency()

checkUserCanChangeCurrency() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy użytkownik może zmienić walutę

Returns

boolean

 


checkUserWholesaleClientGroup()

checkUserWholesaleClientGroup(integer $user_id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy klient o podanym ID jest klientem hurtowym

Parameters

integer $user_id

id użytkownika

Returns

boolean

 


checkWidgetHierarchy()

checkWidgetHierarchy( $type) 

Funkcja sprawdza czy można wyświetlić widget (na podstawie hierarchii)

Parameters

$type

 


clearPhoneNumber()

clearPhoneNumber( $phone) : string

Funkcja czyści numer telefonu klienta z niepotrzebnych znaków

Parameters

$phone

Returns

string

 


getClientGroupName()

getClientGroupName(integer $id) : string

Funkcja zwraca nazwę grupy klienta

Parameters

integer $id

id grupy

Returns

string

 


getComplaintKinds()

getComplaintKinds() : array

Funkcja zwraca listę rodzajów reklamacji

Returns

array

 


getCreditActionName()

getCreditActionName(array $item) : string

Funkcja zwraca nazwę akcji w kredycie kupieckim

Parameters

array $item

informacje o akcji

Returns

string

 


getLoggedUserId()

getLoggedUserId() : integer

Funkcja zwraca id zalogowanego użytkownika lub null gdy nie zalogowany

Returns

integer

 


getLoggedUserIsAuthorized()

getLoggedUserIsAuthorized() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy zalogowany użytkownik jest autoryzowany

Returns

boolean

 


getLoyaltyActionName()

getLoyaltyActionName(array $item) : string

Funkcja zwraca nazwę akcji w programie lojalnościowym

Parameters

array $item

informacje o akcji

Returns

string

 


getMarketingRecipientFieldList()

getMarketingRecipientFieldList() : array

Funkcja zwraca listę pól indywidualnych odbiorców wiadomości marketingowych

Returns

array

 


getMySalesreps()

getMySalesreps() : array

Funkcja zwraca listę handlowców zalogowanego klienta

Returns

array

 


getPrivacyItemName()

getPrivacyItemName(array $item) : string

Funkcja zwraca nazwę akcji w historii prywatności użytkownika

Parameters

array $item

informacja o zdarzeniu

Returns

string

 


getProductExcludedForUser()

getProductExcludedForUser( $product_id,  $selected_kit_products = array()) : boolean

Funkcja zwraca czy produkt jest wykluczony dla klienta

Parameters

$product_id
$selected_kit_products

Returns

boolean

 


getSalesrepChildren()

getSalesrepChildren( $salesrep_id) : array

Funkcja zwraca listę przypisanych handlowców do kierownika o podanym ID

Parameters

$salesrep_id

Returns

array

 


getSalesrepRole()

getSalesrepRole( $user_id = null) : string

Funkcja zwraca rolę handlowca

Parameters

$user_id

Returns

string

 


getSalesrepUsersList()

getSalesrepUsersList(boolean $add_new_client_option = false, boolean $add_search_option = false) : array

Funkcja zwraca listę użytkowników dla handlowca do wyboru

Parameters

boolean $add_new_client_option

czy dodać opcję dla dodawania nowego klienta

boolean $add_search_option

czy dodać opcję dla szukania klienta

Returns

array

 


getSavedOffersCount()

getSavedOffersCount() : integer

Funkcja zwraca liczbę zapisanych ofert przez handlowca

Returns

integer

 


getSavedUserCartsCount()

getSavedUserCartsCount() : integer

Funkcja zwraca liczbę zapisanych koszyków klienta

Returns

integer

 


getShowCountryLanguageCurrencyPopUp()

getShowCountryLanguageCurrencyPopUp() : array

Funkcja zwraca informację czy wyświetlić popup do wyboru kraju, języka i waluty

Returns

array

 


getSubscriberFieldList()

getSubscriberFieldList() : array

Funkcja zwraca listę pól indywidualnych subscrkybentów

Returns

array

 


getUserAddress()

getUserAddress(integer $user_id, integer $default = null, integer $invoice = null) : array

Funkcja zwraca adres klienta

Parameters

integer $user_id

ID użytkownika

integer $default

czy zwrócić adres domyślny

integer $invoice

czy zwrócić adres do faktury

Returns

array

 


getUserAllInfo()

getUserAllInfo(integer $id) : array

Funkcja zwraca informacje o użytkowniku

Parameters

integer $id

id użytkownika

Returns

array

 


getUserCity()

getUserCity(integer $id) : string

Funkcja zwraca miasto klienta (z domyślnego adresu dostawy)

Parameters

integer $id

ID użytkownika

Returns

string

 


getUserCountryName()

getUserCountryName(integer $id) : string

Funkcja zwraca nazwę kraju klienta (z domyślnego adresu dostawy)

Parameters

integer $id

ID użytkownika

Returns

string

 


getUserEmail()

getUserEmail() : string

Funkcja zwraca e-mail aktualnego klienta

Returns

string

 


getUserField()

getUserField(integer $user_id, string $field) : string

Funkcja zwraca pole użytkownika o podanym ID

Parameters

integer $user_id

ID użytkownika

string $field

pole do pobrania

Returns

string

 


getUserFields()

getUserFields(integer $user_id, array $fields) : string

Funkcja zwraca pola użytkownika o podanym ID

Parameters

integer $user_id

ID użytkownika

array $fields

lista pól do pobrania

Returns

string

 


getUserIdFromEmail()

getUserIdFromEmail(string $email) : \int/false

Funkcja zwraca ID klienta o podanym adresie e-mail

Parameters

string $email

e-mail klienta

Returns

\int/false

 


getUserLoggedByFacebook()

getUserLoggedByFacebook() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy użytkownika został zalogowany przez konto Facebook

Returns

boolean

 


getUserLoyaltyPointsSum()

getUserLoyaltyPointsSum(integer $id) : integer

Funkcja zwraca ilość punktów w programie lojalnościowym posiadaną przez użytkownika o podanym ID

Parameters

integer $id

id użytkownika

Returns

integer

 


getUserNoteContactForms()

getUserNoteContactForms() : array

Funkcja zwraca listę dostępnych form kontaktu w notatkach klientów

Returns

array

 


getUserPersonalizationName()

getUserPersonalizationName() : string

Funkcja zwraca personalizowaną nazwę klienta

Returns

string —

/ null

 


getUserUsername()

getUserUsername() : string

Funkcja zwraca imię i nazwisko aktualnego klienta

Returns

string

 


getWidget()

getWidget( $check_hierarchy = true) : array

Funkcja zwraca widget do wyświetlenia na stronie

Parameters

$check_hierarchy

Returns

array

 


getWishlistProducts()

getWishlistProducts(boolean $extended = false) : array

Funkcja zwraca listę produktów będących w schowku

Parameters

boolean $extended

czy pobrać rozszerzone dane (z wybranymi wariantami)

Returns

array

 


getWishlistProductsCount()

getWishlistProductsCount() : integer

Funkcja zwraca ilość produktów będących w schowku

Returns

integer

 


showNewsletterPopUp()

showNewsletterPopUp( $check_hierarchy = true) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy wyświetlić POP UP do zapisu do newslettera

Parameters

$check_hierarchy

Returns

boolean

 


showWebpushDialog()

showWebpushDialog( $check_hierarchy = true) : boolean

Funkcja zwraca informację czy wyświetlić dialog do zapisu do webpusha

Parameters

$check_hierarchy

Returns

boolean

 


userAccessToAddToCart()

userAccessToAddToCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy użytkownik ma dostęp do dodawania produktów do koszyka

Returns

boolean

 


userAccessToPrice()

userAccessToPrice() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy użytkownik ma dostęp do cen

Returns

boolean

 


userAccessToProductQuantity()

userAccessToProductQuantity() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy użytkownik ma dostęp do stanu magazynowego produktu

Returns

boolean

 


userIsAdmin()

userIsAdmin(integer $id, boolean $check_superadmin = false) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy użytkownik o podanym ID jest adminem

Parameters

integer $id

id użytkownika

boolean $check_superadmin

czy uwzględniać superadmin'a

Returns

boolean

 


userIsPartner()

userIsPartner(integer $id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy użytkownik o podanym ID jest partnerem

Parameters

integer $id

id użytkownika

Returns

boolean

 


userIsSalesrep()

userIsSalesrep() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy zalogowany użytkownik jest handlowcem

Returns

boolean

 


userIsWholesale()

userIsWholesale(integer $user_id = null) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy zalogowany użytkownik jest klientem hurtowym

Parameters

integer $user_id

ID użytkownika (opcjonalnie, null - pobranie ID zalogowanego klienta)

Returns

boolean

 


anticipateCartDeliveryTime()

anticipateCartDeliveryTime(boolean $include_shipping_method_time = true, integer $hours_limit = null, boolean $exclude_weekend = false) : integer

Funkcja zwraca przewidywany czas realizacji zamówienia na podstawie koszyka

Parameters

boolean $include_shipping_method_time

czy uwzględnić czas dostawy

integer $hours_limit

godzina graniczna do przesunięcia na następny dzień (zalecene użycie ustawienia GLOBAL_ORDER_SEND_DATE_BORDER_TIME)

boolean $exclude_weekend

czy wykluczyć weekend i dni świąteczne

Returns

integer

 


anticipateCartProductsInventoryAvailabilityStatuses()

anticipateCartProductsInventoryAvailabilityStatuses( $get_name = true) : array

Funkcja zwraca statusy dostępności produktów w koszyku

Parameters

$get_name

Returns

array

 


anticipateCombinationInventoryAvailabilityStatus()

anticipateCombinationInventoryAvailabilityStatus(integer $combination_id, integer $quantity_to_remove) : integer

Funkcja zwraca ID statusu dostępności dla wariantu po odjęciu określonej ilości sztuk Wykorzystywane w koszyku do wyliczenia statusu dostępności produktu w zależności od ilości sztuk do kupienia

Parameters

integer $combination_id

id wariantu

integer $quantity_to_remove

ilość sztuk do usunięcia

Returns

integer

 


anticipateCombinationsInventoryAvailabilityStatuses()

anticipateCombinationsInventoryAvailabilityStatuses(array $combinations) : array

Funkcja zwraca statusy dostępności dla wariantów po odjęciu określonej ilości sztuk Wykorzystywane w koszyku do wyliczenia statusu dostępności produktu w zależności od ilości sztuk do kupienia

Parameters

array $combinations

lista wariantów

Returns

array

 


anticipateProductInventoryAvailabilityStatus()

anticipateProductInventoryAvailabilityStatus(integer $product_id, integer $quantity_to_remove) : integer

Funkcja zwraca ID statusu dostępności dla produktu po odjęciu określonej ilości sztuk Wykorzystywane w koszyku do wyliczenia statusu dostępności produktu w zależności od ilości sztuk do kupienia

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $quantity_to_remove

ilość sztuk do usunięcia

Returns

integer

 


anticipateProductsInventoryAvailabilityStatuses()

anticipateProductsInventoryAvailabilityStatuses(array $products) : array

Funkcja zwraca statusy dostępności dla produktów po odjęciu określonej ilości sztuk Wykorzystywane w koszyku do wyliczenia statusu dostępności produktu w zależności od ilości sztuk do kupienia

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


canAddCommentToProductInCart()

canAddCommentToProductInCart(integer $product_id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy klient może dodać komentarz do produktu w koszyku

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

boolean

 


canAddCommentToProductsInCart()

canAddCommentToProductsInCart(array $products) : array

Funkcja grupowo zwraca informację o tym, czy klient może dodać komentarz do wybranych produktów

Parameters

array $products

lista produktów

Returns

array

 


canAddProductToGiftsList()

canAddProductToGiftsList(integer $product_id) : boolean

Funkcja zwraca informację czy użytkownik może dodać produkt do listy życzeń

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

boolean

 


canBuyProductForLoyaltyPoints()

canBuyProductForLoyaltyPoints(array $product) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy produkt można kupić za punkty w programie lojalnościowym

Parameters

array $product

informacje o produkcie z koszyka

Returns

boolean

 


canBuyProductsForLoyaltyPoints()

canBuyProductsForLoyaltyPoints(array $products) : array

Funkcja grupowo zwraca informację o tym, czy produkty można kupić za punkty w programie lojalnościowym

Parameters

array $products

informacje o produktach z koszyka

Returns

array

 


checkCanAddNotSellableProductToCart()

checkCanAddNotSellableProductToCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy można dodać niedostępny produkt do koszyka

Returns

boolean

 


checkCanAddPaymentMethodToCart()

checkCanAddPaymentMethodToCart( $id) : boolean

Funkcja zwraca czy metoda płatności o podanym ID może zostać dodana do koszyka

Parameters

$id

int id metody płatności

Returns

boolean

 


checkCanAddShippingMethodToCart()

checkCanAddShippingMethodToCart(integer $id) : boolean

Funkcja zwraca czy metoda dostawy o podanym ID może zostać dodana do koszyka

Parameters

integer $id

id metody dostawy

Returns

boolean

 


checkCartAddressIsRequired()

checkCartAddressIsRequired( $check_invoice = true) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy wymagane jest podanie przez kupującego swoich danych adresowych

Parameters

$check_invoice
 • czy klient chce fakture

Returns

boolean

 


checkDropshippingAvailable()

checkDropshippingAvailable(integer $user_id = null) : boolean

Funkcja zwraca informację czy dropshipping jest dostępny dla klienta o podanym ID

Parameters

integer $user_id

id użytkownika

Returns

boolean

 


checkEditPricesInCartAvailable()

checkEditPricesInCartAvailable() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy można edytować ceny w koszyku

Returns

boolean

 


checkGiftsListIsActive()

checkGiftsListIsActive(integer $id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy lista o podanym ID jest aktywna

Parameters

integer $id

id listy życzeń

Returns

boolean

 


checkIsNoCalculateShippingMethod()

checkIsNoCalculateShippingMethod(integer $shipping_method_id) : boolean

Funkcja sprawdza, czy dla wybranej metody dostawy, wybrana jest opcja braku kalkulacji ceny

Parameters

integer $shipping_method_id

ID formy dostawy

Returns

boolean

 


checkOnlyVirtualProductsInCart()

checkOnlyVirtualProductsInCart() : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym, czy w koszyku znajdują się tylko produkty wirtualne

Returns

boolean

 


checkProductInCart()

checkProductInCart(integer $product_id, integer $combination_id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy produkt jest w koszyku

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $combination_id

id kombinacji (opcjonalnie)

Returns

boolean

 


checkProductSerials()

checkProductSerials() : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy wszystkie numery seryjne są zwalidowane

Returns

boolean

 


checkValidateSerialsRequiredInCart()

checkValidateSerialsRequiredInCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy wymagana jest walidacja seriali w koszyku

Returns

boolean

 


forceInvoiceInOrder()

forceInvoiceInOrder() : boolean

Funkcja zwraca informację czy wymusić fakturę w zamówieniu

Returns

boolean

 


getCartAddPoints()

getCartAddPoints() : false|integer

Funkcja zawraca ilość punktów jakie użytkownik otrzyma za aktualne zamówienie

Returns

false|integer

 


getCartAddProductAutoNumbers()

getCartAddProductAutoNumbers() : boolean

Funkcja zwraca czy dodawać automatycznie numery pozycji

Returns

boolean

 


getCartAdminUser()

getCartAdminUser(string $field) : string

Funkcja zwraca pole z aktualnego klienta admina w handlowcu

Parameters

string $field

klucz pola

Returns

string

 


getCartAdminUserId()

getCartAdminUserId() : integer|NULL

Funkcja zwraca id wybranego użytkownika (przez administratora)

Returns

integer|NULL

 


getCartBasePrice()

getCartBasePrice() : float

Funkcja zwraca cenę produktów w koszyku wraz z kosztami dostawy bez uwzględniania przedpłaty wynikającej z bonu lub kredytu kupieckiego

Returns

float

 


getCartBlueMediaPayForMeData()

getCartBlueMediaPayForMeData( $field) : string

Funkcja zwraca informację do opcji 'Zapłać za mnie' Blue Media

Parameters

$field

Returns

string

 


getCartCoupon()

getCartCoupon() : array

Funkcja zwraca informację o kuponie wybranym w koszyku

Returns

array

 


getCartCouponPrice()

getCartCouponPrice() : float

Funkcja zwraca wartość rabatu (kuponu) podanego w koszyku

Returns

float

 


getCartCreditPayment()

getCartCreditPayment() : \float;

Funkcja zwraca wartość kwoty jaka zostanie zaksięgowany z nadpłay kredytu kupieckiego

Returns

\float;

 


getCartDefaultPaymentTerm()

getCartDefaultPaymentTerm() : integer|null

Funkcja zwraca domyślny termin płatności

Returns

integer|null

 


getCartDeletePoints()

getCartDeletePoints() : boolean|integer

Funkcja zwraca liczbę punktów jaka zostanie odjęta z konta użytkownika za wykonanie zamówienia

Returns

boolean|integer

 


getCartDropshipping()

getCartDropshipping() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy klient chce dropshipping

Returns

boolean

 


getCartDropshippingCodValue()

getCartDropshippingCodValue() : float

Funkcja zwraca cenę pobrania w dropshippingu

Returns

float

 


getCartFreeShippingDeficiency()

getCartFreeShippingDeficiency(boolean $count_cart = true) : float

Funkcja zwraca ile brakuje do darmowej dostawy

Parameters

boolean $count_cart

czy uwzględniać zawartość koszyka

Returns

float

 


getCartFreeShippingFromPrice()

getCartFreeShippingFromPrice() : float

Funkcja zwraca od jakiej kwoty będzie przysługiwała darmowa dostawa

Returns

float

 


getCartGratisForAmountDeficiency()

getCartGratisForAmountDeficiency( $check_current = true) 

Funkcja zwraca informację ile brakuje do otrzymania gratisu do kwoty

Parameters

$check_current

 


getCartGratisForAmountExcludedCombinations()

getCartGratisForAmountExcludedCombinations() : array

Funkcja zwraca listę wykluczonych wariantów gratisów do kwoty

Returns

array

 


getCartGratisForProductExcludedCombinations()

getCartGratisForProductExcludedCombinations() : array

Funkcja zwraca listę wykluczonych wariantów gratisów do produktu

Returns

array

 


getCartGratisProductsForAmountsList()

getCartGratisProductsForAmountsList() : array

Funkcja zwraca listę produktów do wyboru gratisa dla gratisów dla koszyka

Returns

array

 


getCartHasAnyLockedPrices()

getCartHasAnyLockedPrices() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy w koszyku są jakieś zablokowane ceny

Returns

boolean

 


getCartIsAnyOfferUnion()

getCartIsAnyOfferUnion() : \bool;

Funkcja zwraca informację o tym, czy w ofercie jest jakiś produkt do wyboru

Returns

\bool;

 


getCartIsOffer()

getCartIsOffer() : \bool;

Funkcja zwraca informację o tym, czy aktualny koszyk jest ofertą

Returns

\bool;

 


getCartLoyaltyPaymentAllowedPrice()

getCartLoyaltyPaymentAllowedPrice() : integer

Funkcja zwraca kwotę za jaką klient może zapłacić za punkty programu lojalnościowego

Returns

integer

 


getCartLoyaltyPrice()

getCartLoyaltyPrice(string $field) : mixed

Funkcja zwraca informację o tym czy klient korzysta z zakupu za punkty w programie lojalnościowym

Parameters

string $field

klucz pola

Returns

mixed

 


getCartMarginSum()

getCartMarginSum() : float

Funkcja zwraca wysokość marży w koszyku

Returns

float

 


getCartMinTotal()

getCartMinTotal() : float

Funkcja zwraca minimalną wartość koszyka dla której można zrealizować zamówienie

Returns

float

 


getCartName()

getCartName() : string|null

Funkcja zwraca nazwę aktualnego koszyka

Returns

string|null

 


getCartOrderComment()

getCartOrderComment() : string

Funkcja zwraca komentarz do zamówienia (w koszyku)

Returns

string

 


getCartOrderFieldValue()

getCartOrderFieldValue( $key) : string

Funcka zwraca wartość indywidualnego pola do zamówienia zapisną w koszyku

Parameters

$key

Returns

string

 


getCartOrderSources()

getCartOrderSources() : array

Funkcja zwraca wybrane źródła zamówień w koszyku

Returns

array

 


getCartOrderStatusesList()

getCartOrderStatusesList() : array

Funkcja zwraca listę dostępnych statusów zamówienia do wyboru przez handlowca na etapie koszyka

Returns

array

 


getCartOrderStatusId()

getCartOrderStatusId() : \int/null

Funkcja zwraca ID statusu zamówienia w koszyku

Returns

\int/null

 


getCartOwnLabels()

getCartOwnLabels() : array

Funkcja zwraca listę etykiet własnych w koszyku

Returns

array

 


getCartPaymentMethodId()

getCartPaymentMethodId() : integer

Funkcja zwraca id formy płatności wybranej w koszyku

Returns

integer

 


getCartPaymentMethodNettoPrice()

getCartPaymentMethodNettoPrice() : float

Funkcja zwraca cenę netto za płatność wybraną w koszyku

Returns

float

 


getCartPaymentMethodOptionId()

getCartPaymentMethodOptionId() : integer

Funkcja zwraca ID punktu płatności wybranego w koszyku

Returns

integer

 


getCartPaymentMethodPrice()

getCartPaymentMethodPrice(string $type = 'brutto') : float

Funkcja zwraca cenę za płatność wybraną w koszyku

Parameters

string $type

typ ceny (brutto/netto)

Returns

float

 


getCartPaymentTerm()

getCartPaymentTerm() : integer|null

Funkcja zwraca aktualnie ustawiony w koszyku termin płatności

Returns

integer|null

 


getCartPaymentTermAvailable()

getCartPaymentTermAvailable(integer $payment_method_id) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy dla wybranej formy płatności można ustawić termin płatności

Parameters

integer $payment_method_id

id metody płatności

Returns

boolean

 


getCartPaymentTermDate()

getCartPaymentTermDate() : string

Funkcja zwraca datę płatności w koszyku

Returns

string

 


getCartPaymentTermDateAvailable()

getCartPaymentTermDateAvailable() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy dostępna jest możliwość daty płatności

Returns

boolean

 


getCartPossibleOrderDates()

getCartPossibleOrderDates() : array|NULL

Funkcja zwraca informację o możliwych datach realizacji zamówienia (do dzielenia zamówień)

Returns

array|NULL

 


getCartPriceToPay()

getCartPriceToPay(string $price_type = 'brutto') : float

Funkcja zwraca cenę do zapłacenia w koszyku

Parameters

string $price_type

typ ceny (brutto/netto)

Returns

float

 


getCartProductGratisFormAmountSelectedCombinationId()

getCartProductGratisFormAmountSelectedCombinationId(integer $kit_product_id = null) : integer

Funkcja zwraca ID wariantu produktu wybranego jako gratisa do koszyka

Parameters

integer $kit_product_id

ID produktu składowego zestawu (opcjonalnie)

Returns

integer

 


getCartProductGratisFormAmountSelectedId()

getCartProductGratisFormAmountSelectedId() : integer

Funkcja zwraca ID produktu wybranego jako gratisa do koszyka

Returns

integer

 


getCartProducts()

getCartProducts(string $price_type = 'brutto', boolean $edit_offer_mode = false, boolean $only_active = false) : array

Funkcja zwraca listę produktów w koszyku

Parameters

string $price_type

typ cen (brutto/netto)

boolean $edit_offer_mode

czy edycja oferty (w celu wyliczenia rabatu i marży)

boolean $only_active

czy tylko aktywne

Returns

array

 


getCartProductTotalQuantity()

getCartProductTotalQuantity(integer $product_id, integer $combination_id) : float

Funkcja zwraca ilość sztuk produktu w koszyku

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $combination_id

id wariantu

Returns

float

 


getCartProductWarningMessage()

getCartProductWarningMessage(array $product) : string|null

Funkcja zwraca komunikat ostrzeżenia dla produktu w koszyku

Parameters

array $product

informacje o produkcie w koszyku

Returns

string|null

 


getCartRabatSum()

getCartRabatSum() : float

Funkcja zwraca wysokość rabatu w koszyku

Returns

float

 


getCartServiceKeyInCart()

getCartServiceKeyInCart(integer $product_id) : integer

Funkcja zwraca informację pod jakim kluczem znajduje się wybrana usługa do koszyka w koszyku

Parameters

integer $product_id

ID produktu-usługi

Returns

integer

 


getCartServicePrice()

getCartServicePrice(array $service, float $quantity) : float

Funkcja zwraca cenę usługi

Parameters

array $service

informacja o usłudze

float $quantity

ilość sztuk

Returns

float

 


getCartShippingAddress()

getCartShippingAddress( $field = 'id') : string|array

Funkcja zwraca adres do adresu dostawy (w koszyku)

Parameters

$field

mixed (string, null) pobiera podane pole bądź całość (find->first) jeżeli null

Returns

string|array

 


getCartShippingComment()

getCartShippingComment() : string

Funkcja zwraca uwagi dla kuriera

Returns

string

 


getCartShippingCommentAvailable()

getCartShippingCommentAvailable() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy jest możliwość podania uwag dla kuriera

Returns

boolean

 


getCartShippingLoyaltyDeletePoints()

getCartShippingLoyaltyDeletePoints() : integer

Funkcja zwraca liczbę punktów programu lojalnościowego jaka zostanie wykorzystana przy wyborze metody dostawy

Returns

integer

 


getCartShippingLoyaltyPoints()

getCartShippingLoyaltyPoints() : boolean

Funkcja zwraca informację czy wykorzystać punkty programu lojalnościowego za darmową dostawę

Returns

boolean

 


getCartShippingMethodId()

getCartShippingMethodId() : integer

Funkcja zwraca id wybranej formy dostawy w koszyku

Returns

integer

 


getCartShippingMethodNettoPrice()

getCartShippingMethodNettoPrice() : float

Funkcja zwraca cenę netto za dostawę wybraną w koszyku

Returns

float

 


getCartShippingMethodOption()

getCartShippingMethodOption() : integer

Funkcja zwraca id wybranej formy dostawy w koszyku

Returns

integer

 


getCartShippingMethodOptionId()

getCartShippingMethodOptionId() : integer

Funkcja zwraca id punktu odbioru wybranego w koszyku

Returns

integer

 


getCartShippingMethodPrice()

getCartShippingMethodPrice(string $type = 'brutto') : float

Funkcja zwraca cenę za dostawę wybraną w koszyku

Parameters

string $type

typ ceny (brutto/netto)

Returns

float

 


getCartShippingMethodShippingTime()

getCartShippingMethodShippingTime() : integer

Funkcja zwraca 'Czas realizacji' wybranej formy dostawy w koszyku

Returns

integer

 


getCartSMS()

getCartSMS() : boolean

Funkcja zwraca czy użytkownik chce SMS'a (w koszyku)

Returns

boolean

 


getCartSumProductsNettoPrice()

getCartSumProductsNettoPrice() : float

Funkcja zwraca sumą cen netto produktów w koszyku

Returns

float

 


getCartSumProductsPrice()

getCartSumProductsPrice(string $type = 'brutto') : float

Funkcja zwraca sumą cen produktów w koszyku

Parameters

string $type

typ ceny (brutto/netto)

Returns

float

 


getCartUserCartId()

getCartUserCartId() : null|integer

Funkcja zwraca ID aktualnego koszyka klienta

Returns

null|integer

 


getCartUserCartOfferId()

getCartUserCartOfferId() : null|integer

Funkcja zwraca ID wysłanej oferty

Returns

null|integer

 


getCartUserId()

getCartUserId() : integer|NULL

Funkcja zwraca id wybranego użytkownika (przez handlowca)

Returns

integer|NULL

 


getCartVatAddress()

getCartVatAddress( $field = 'id') : string|array

Funkcja zwraca adres do faktury VAT (w koszyku)

Parameters

$field

mixed (string, null) pobiera podane pole bądź całość (find->first) jeżeli null

Returns

string|array

 


getCartVatValue()

getCartVatValue() : float

Funkcja zwraca sumę VAT koszyka

Returns

float

 


getCartVoucher()

getCartVoucher() : \array/null

Funkcja zwraca informacje o użytym bonie w koszyku

Returns

\array/null

 


getCouponName()

getCouponName(integer $id) : string

Funkcja zwraca nazwę kuponu o podanym ID

Parameters

integer $id

id kuponu

Returns

string

 


getCurrentCartName()

getCurrentCartName() : string

Funkcja zwraca pełną nazwę aktualnego koszyk

Returns

string

 


getDefaultShippingMethodId()

getDefaultShippingMethodId() : integer

Funkcja zwraca ID domyślnej formy dostawy

Returns

integer

 


getFullPackageDiscountInCart()

getFullPackageDiscountInCart(string $type = 'brutto') : float

Funkcja zwraca wartość rabatu za opakowania zbiorcze w koszyku

Parameters

string $type

typ cen (netto/brutto)

Returns

float

 


getFullPackageDiscountProductsInCart()

getFullPackageDiscountProductsInCart(string $type = 'brutto') : array

Funkcja zwraca listę produktów w koszyku mających rabat za opakowania zbiorcze

Parameters

string $type

typ cen (netto/brutto)

Returns

array

 


getFullProductQuantityInCart()

getFullProductQuantityInCart(integer $key) : integer

Funkcja zwraca pełną liczbę sztuk produktu w koszyku dla podanego klucza produktu w koszyku Wykorzystywane w przypadku rozdzielania produktu wg ceny w koszyku

Parameters

integer $key

klucz produktu w koszyku

Returns

integer

 


getGratisProductsForAmount()

getGratisProductsForAmount(float $amount = null, boolean $include = true) : array

Funkcja zwraca gratisy kwotowe

Parameters

float $amount

dowolną kwota

boolean $include
 • czy zwracać gratisy osiągnięte(true) czy gratisy jeszcze na które się nie łapiemy(false)

Returns

array

 


getInvoiceType()

getInvoiceType() : \int:

Funkcja zwraca informację o rodzaju systemu fakturowania w sklepie

Returns

\int: —

3 - brak faktur 2 - na żądanie 1 - zawsze

 


getLoyaltyPointsDeficiencyToFreeShipping()

getLoyaltyPointsDeficiencyToFreeShipping() : \true:

Funkcja zwraca ilość brakujących punktów użytkownikowi do darmowej dostawy

Returns

\true: —

klient załapał się na darmową dostawę false: niezalogowany klient lub żadna forma dostawy nie jest dostępna za punkty int: ilość brakujących punktów

 


getOfferPossibleColumns()

getOfferPossibleColumns(boolean $include_attributes = false, boolean $include_attribute_label = true) : array

Funkcja zwraca listę dostępnych kolumn do wyboru podczas wysyłania oferty

Parameters

boolean $include_attributes

czy uwzględnić atrybuty

boolean $include_attribute_label

czy dodać etykietę

Returns

array

 


getOfferSelectedColumns()

getOfferSelectedColumns(integer $user_cart_id, integer $user_cart_offer_id = null, integer $type = 1) : array

Funkcja zwraca listę zaznaczonych kolumn do wyboru podczas wysyłania oferty

Parameters

integer $user_cart_id

id koszyka

integer $user_cart_offer_id

id wpisu wysłania oferty (opcjonalnie)

integer $type

typ domyślnej wersji kolumn

Returns

array

 


getOrderPortionType()

getOrderPortionType() : boolean

Funkcja zwraca informacje o tym czy dzielić zamówienie

Returns

boolean

 


getPartnerHTMLCode()

getPartnerHTMLCode() : string

Funkcja sprawdza czy użytkownik wszedł na stronę od partnera z parametetrem i zwraca kod HTML do wyświetlenia

Returns

string

 


getPaymentMethodDescription()

getPaymentMethodDescription(integer $id, integer $order_id = '') : string

Funkcja zwraca opis wybranej metody płatności

Parameters

integer $id

id metody płatności

integer $order_id

id zamówienia (opcjonalnie)

Returns

string

 


getPaymentMethodName()

getPaymentMethodName(integer $id, string $locale = null) : string

Funkcja zwraca nazwę wybranej metody płatności

Parameters

integer $id

ID metody płatności

string $locale

kod języka (opcjonalnie)

Returns

string

 


getPaymentMethodOptionName()

getPaymentMethodOptionName(integer $id) : string

Funkcja zwraca nazwę wybranego punktu płatności

Parameters

integer $id

ID punktu płatności

Returns

string

 


getPaymentMethodsList()

getPaymentMethodsList(boolean $add_price = true, boolean $add_no_active = false, integer $currency_places = 2, string $price_type = 'brutto', boolean $include_only_salesrep = true) : array

Funkcja zwraca listę metod płatności

Parameters

boolean $add_price

czy dodać cenę do nazwy

boolean $add_no_active

czy wyświetlić nieaktywne

integer $currency_places

ilość miejsc po przecinku przy cenie

string $price_type

typ ceny (brutto/netto)

boolean $include_only_salesrep

czy uwzględnić 'tylko dla handlowców' gdy klient nie jest handlowcem

Returns

array

 


getPossibleGiftListId()

getPossibleGiftListId() : integer|NULL

Funkcja zwraca ID listy życzeń którą można zrealizować w koszyku

Returns

integer|NULL

 


getPossibleProductFiltersForBoundSpecialInCart()

getPossibleProductFiltersForBoundSpecialInCart() : array

Funkcja zwraca listę dynamicznych list dla których przysługują promocje powiązane (na podstawie zawartości koszyka)

Returns

array

 


getProductAddedToCartInfo()

getProductAddedToCartInfo() : array|NULL

Funkcja zwraca informacje o ostatnio dodanym produktu do koszyka

Returns

array|NULL

 


getProductCombinationsInCart()

getProductCombinationsInCart(integer $product_id) : array

Funkcja zwraca listę wariantów produktu w koszyku

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

array

 


getProductIdAddedToCart()

getProductIdAddedToCart() : integer|NULL

Funkcja zwraca id właśnie dodanego produktu do koszyka lub null jeżeli nie dodano

Returns

integer|NULL

 


getProductNameInCart()

getProductNameInCart(array $product, boolean $add_label = false) : string

Funkcja zwraca nazwę produktu w koszyku

Parameters

array $product

informacje o produkcie z koszyka

boolean $add_label

czy dodać etykietę dla rozmiarów

Returns

string

 


getProductServicesInCart()

getProductServicesInCart(integer $product_id, integer|array $combination_id, float|null $width = null, float|null $height = null, float|null $price = null, array $selected_kit_products = array(), string|null $add_time = null) : array

Funkcja zwraca listę usług produktu w koszyku

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer|array $combination_id

id wariantu (opcjonalnie)

float|null $width

szerokość produktu (jeżeli zamawiany wg powierzchni) (opcjonalnie)

float|null $height

wysokość produktu (jeżeli zamawiany wg powierzchni) (opcjonalnie)

float|null $price

cena produktu (opcjonalnie)

array $selected_kit_products

lista produktów wybranych do zestawu

string|null $add_time

data dodania produktu do koszyka

Returns

array

 


getRealProductsCountInCart()

getRealProductsCountInCart() : integer

Funkcja zwraca ilość sztuk produktów w koszyku

Returns

integer

 


getServicesInCart()

getServicesInCart() : array

Funkcja zwraca listę produktów którę są w koszyku jako usługi

Returns

array —

(product_id => quantity)

 


getServicesList()

getServicesList() : array

Funkcja zwraca listę usług do koszyka

Returns

array

 


getShippingMethodDescription()

getShippingMethodDescription(integer $id, integer $order_id = '') : string

Funkcja zwraca opis wybranej metody dostawy

Parameters

integer $id

id metody dostawy

integer $order_id

id zamówienia (opcjonalnie)

Returns

string

 


getShippingMethodMinLoyaltyPointsRequired()

getShippingMethodMinLoyaltyPointsRequired() : integer

Funkcja zwraca minimalną ilość punktów programu lojalnościowego wymaganych do wybrania dowolnej metody dostawy

Returns

integer

 


getShippingMethodName()

getShippingMethodName(integer $id, boolean $check_work_title = false, string $locale = null) : string

Funkcja zwraca nazwę wybranej metody dostawy

Parameters

integer $id

ID metody dostawy

boolean $check_work_title

czy sprawdzić nazwę roboczą (opcjonalnie)

string $locale

kod języka (opcjonalnie)

Returns

string

 


getShippingMethodPrice()

getShippingMethodPrice(integer $id,  $products = false, boolean $check_portion = true, boolean $return_free_shipping_reason = false) : float

Funkcja zwraca cenę za metodę dostawy Poprzez parametr $products można podać produkty jakie ma uwzględnić funkcja przy wyliczaniu ceny.

Jeżeli nie podano produktów produkty zostaną zczytane z koszyka

Parameters

integer $id

ID metody dostawy

$products
boolean $check_portion

czy sprawdzać dzielenie zamówienia

boolean $return_free_shipping_reason

czy zwrócić informacje o darmowej dostawie

Returns

float

 


getShippingMethodsFreeDeficiencyList()

getShippingMethodsFreeDeficiencyList() : array|NULL

Funkcja zwraca listę form dostawy wraz z kwotą jaką brakuję do darmowej dostawy

Returns

array|NULL

 


getShippingMethodsList()

getShippingMethodsList(boolean $add_price = true, boolean $add_no_active = false, boolean $use_loyalty_points = false, string $price_type = 'brutto') : array

Funkcja zwraca listę metod dostawy

Parameters

boolean $add_price

czy dodać cenę do nazwy (opcjonalnie)

boolean $add_no_active

czy wyświetlić nieaktywne (opcjonalnie)

boolean $use_loyalty_points

czy uwzględnić punkty progrmau lojalnościowego (opcjonalnie)

string $price_type

typ ceny (brutto/netto) (opcjonalnie)

Returns

array

 


getShippingMethodSmsCost()

getShippingMethodSmsCost(integer $shipping_method_id) : NULL|float

Funkcja zwraca koszt SMSowego powiadamiania o statusie przesłki dla wybranej formy dostawy Dane zwracane: null - forma dostawy nie umożliwia SMS'owego powiadamiania o statusie przesyłki float - koszt

Parameters

integer $shipping_method_id

id formy dostawy

Returns

NULL|float

 


getShippingMethodTaxValue()

getShippingMethodTaxValue(integer $id) : integer

Funkcja zwraca wartość podatku dla podanej formy dostawy

Parameters

integer $id

id formy dostawy

Returns

integer

 


getUseGiftsListInCart()

getUseGiftsListInCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy używać listy życzeń w koszyku

Returns

boolean

 


getUserCartAddProductMessageError()

getUserCartAddProductMessageError(integer $message_nr) : string

Funkcja zwraca wiadomość błędu dodawania do koszyka

Parameters

integer $message_nr

numer błędu

Returns

string

 


getUserCartOfferPdfCtpList()

getUserCartOfferPdfCtpList() : array

Funkcja zwraca listę dedykowanych plików CTP wydruku PDF ofert

Returns

array

 


getUserCartOfferPossibleShippingAndPaymentMethods()

getUserCartOfferPossibleShippingAndPaymentMethods(string $price_type = null) : array

Funkcja zwraca listę dostępnych form dostawy i płatności w ofercie Wykorzystywane podczas edycji oferty

Parameters

string $price_type

typ cen (brutto/netto)

Returns

array

 


getUserCartSortProductsOptions()

getUserCartSortProductsOptions() : array

Funkcja zwraca listę dostępnych sortowań do sortowania produktów w ofercie

Returns

array

 


getUserLastCartInfo()

getUserLastCartInfo() : array

Funkcja zwraca informację o koszyku który może być wczytany na żądanie po zalogownaiu

Returns

array

 


isAnyCodPaymentMethod()

isAnyCodPaymentMethod() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy są jakieś aktywne pobraniowe formy płatności

Returns

boolean

 


isAnyNotVirtualProductInCart()

isAnyNotVirtualProductInCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy w koszyku znajduje się jakiś nie-wirtualny produkt

Returns

boolean

 


isAnyVirtualProductInCart()

isAnyVirtualProductInCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy w koszyku znajduje się jakiś wirtualny produkt

Returns

boolean

 


isCartAnyAmountGratisChanged()

isCartAnyAmountGratisChanged() 

???

 


isCodInCart()

isCodInCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym czy wybrana forma płatności to pobranie

Returns

boolean

 


isCodPaymentMethodExcludedByVirtualProducts()

isCodPaymentMethodExcludedByVirtualProducts() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy są wykluczone pobraniowe formy płatności ze zwględu na produkty wirtualne w koszyku

Returns

boolean

 


isFreeLoyaltyShippingInCart()

isFreeLoyaltyShippingInCart() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy wybrana forma dostawy w koszyku jest wykorzystywana za punkty w programie lojalnościowym

Returns

boolean

 


showCeneoCheckbox()

showCeneoCheckbox() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy wyświetlić checkbox dla Ceneo w koszyku

Returns

boolean

 


showOkazjeInfoCheckbox()

showOkazjeInfoCheckbox() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy wyświetlić checkbox dla Okazje.info w koszyku

Returns

boolean

 


showOpineoCheckbox()

showOpineoCheckbox() : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy wyświetlić checkbox dla Opineo w koszyku

Returns

boolean

 


showProductInCart()

showProductInCart(array $product) : boolean

Funkcja zwraca informację o tym, czy wyświetlić produkt w koszyku

Parameters

array $product

informacje o produkcie z koszyka

Returns

boolean

 


showShippingPriceInCart()

showShippingPriceInCart(string $type = 'brutto', boolean $add_symbols = true) : string

Funkcja zwraca cenę za formę dostawy wybraną w koszyku do wyświetlenia

Parameters

string $type

typ ceny (brutto/netto)

boolean $add_symbols

czy dodać symbole waluty

Returns

string

 


addNewsletterProductsUrl()

addNewsletterProductsUrl(array $urls, integer $newsletter_id) : array

Funkcja dodaje do linków produktów parematry newslettera

Parameters

array $urls

lista adresów URL produktów

integer $newsletter_id

ID newslettera

Returns

array

 


getAcceptCookiesUrl()

getAcceptCookiesUrl() : array

Funkcja zwraca url do akceptacji ciasteczek

Returns

array

 


getAcceptOfferUrl()

getAcceptOfferUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do akceptacji otrzymanej oferty

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getAdviceAttachmentDownloadUrl()

getAdviceAttachmentDownloadUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania załącznika do porady

Parameters

integer $id

id załącznik

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getAdvicesUrl()

getAdvicesUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy porad

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getAdviceUrl()

getAdviceUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do porady

Parameters

integer $id

id porady

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getAtomStoreProductsUrl()

getAtomStoreProductsUrl(integer $page = null, integer $limit = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do pełnej oferty w XML

Parameters

integer $page

numer strony

integer $limit

ilość produktów

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getAtomStoreQuantitiesUrl()

getAtomStoreQuantitiesUrl(integer $page = null, integer $limit = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do stanów i cen w XML

Parameters

integer $page

numer strony

integer $limit

ilość produktów

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getAttributeValueAutocompleterUrl()

getAttributeValueAutocompleterUrl(integer $attribute_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera wartości atrybutów

Parameters

integer $attribute_id

id atrybut

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getB2bEnquiriesCreateOfferUrl()

getB2bEnquiriesCreateOfferUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do utworzenia oferty z zapytania

Parameters

integer $id

ID zapytania

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getB2bEnquiriesDeleteUrl()

getB2bEnquiriesDeleteUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia zapytania do oferty

Parameters

integer $id

ID zapytania

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getB2bEnquiriesEditUrl()

getB2bEnquiriesEditUrl(integer $id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji / dodania zapytania do oferty

Parameters

integer $id

ID zapytania

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getB2bEnquiriesListUrl()

getB2bEnquiriesListUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy zapytań do ofert

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBannersClickUrl()

getBannersClickUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do kliknięcia bannera

Parameters

integer $id

id bannera

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBestsellerProductsUrl()

getBestsellerProductsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do produktów - bestsellerów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBlogAddCommentUrl()

getBlogAddCommentUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania komentarza do wpisu na blogu

Parameters

integer $id

id wpisu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBlogCategoryUrl()

getBlogCategoryUrl(integer $category_id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do kategorii Bloga

Parameters

integer $category_id

id kategorii

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getBlogUrl()

getBlogUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wpisu na blogu

Parameters

integer $id

id wpisu na blogu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCartChangeProductAutoNumbersUrl()

getCartChangeProductAutoNumbersUrl(string $action, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do włączenia/wyłączenia automatycznej numeracji produktów

Parameters

string $action

włączenie/wyłączenie (1/0)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCartClearUrl()

getCartClearUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wyczyszczenia koszyka

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCartCloseOfferUrl()

getCartCloseOfferUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zamknięcia oferty

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCartProductMoveUrl()

getCartProductMoveUrl(string $type, integer $key, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do przesunięcia kolejności produktu w koszyku

Parameters

string $type

typ przesunięcia (up, down)

integer $key

klucz produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCartRenumberProductsUrl()

getCartRenumberProductsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do ponumerowania produktów w koszyku

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCartSelectUserUrl()

getCartSelectUserUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wyboru klienta przez administratora w koszyku

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCartUrl()

getCartUrl(integer $step = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do koszyka

Parameters

integer $step

numer kroku (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCategoriesAutocompleterUrl()

getCategoriesAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera kategorii

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCategoriesUrl()

getCategoriesUrl(array $categories, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca urle do kategorii

Parameters

array $categories

lista kategorii

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCategoryAutocompleterUrl()

getCategoryAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera kategorii

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCategoryChildsUrl()

getCategoryChildsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do aktualizacji kategorii w drzewie kategorii

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCategoryOpinionsUrl()

getCategoryOpinionsUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do opinii w kategorii

Parameters

integer $id

ID kategorii

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCategoryUrl()

getCategoryUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do kategorii

Parameters

integer $id

id kategorii

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getChangeProductLimitUrl()

getChangeProductLimitUrl() : array

Funkcja zwraca url do zmiany ilości wyświetlanych produktów na liście produktów

Returns

array

 


getChangeProductsListViewUrl()

getChangeProductsListViewUrl(string $view, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany widoku wyświetlania produktów

Parameters

string $view

klucz widoku

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getChangeProductSortUrl()

getChangeProductSortUrl(string $order, boolean $add_order_on_default = false) : array

Funkcja zwraca url do zmiany sortowania produktów na liście produktów

Parameters

string $order

wybrane sortowanie

boolean $add_order_on_default

czy dodać sortowanie

Returns

array

 


getChangeProductsViewUrl()

getChangeProductsViewUrl(string $view, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany widoku wyświetlania produktów w nowym szablonie

Parameters

string $view

klucz widoku

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCheckOrderStatusUrl()

getCheckOrderStatusUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do sprawdzenia statusu zamówienia

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCloseCartUrl()

getCloseCartUrl(array $get_params = array(), string $language = null) 

Funkcja zwraca URL do zamknięcia koszyka / oferty

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

 


getComplaintAddUrl()

getComplaintAddUrl(integer $order_id = null, string $code = null, integer $invoice_id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania pliku PDF reklamacji

Parameters

integer $order_id

id zamówienia (opjonalnie)

string $code

kod zabepieczający zamówienia (opjonalnie)

integer $invoice_id

id faktury (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getComplaintDeletePackageUrl()

getComplaintDeletePackageUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia paczki dla reklamacji

Parameters

integer $id

id paczki

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getComplaintDownloadFileUrl()

getComplaintDownloadFileUrl(integer $complaint_id, integer $id, string $filename, array $get_params = array(), string $language = null) 

Funkcja zwraca URL do pobrania załącznika do reklamacji

Parameters

integer $complaint_id

ID reklamacji

integer $id

ID załącznika

string $filename

nazwa pliku

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

 


getComplaintPackagePdfUrl()

getComplaintPackagePdfUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania PDF'a paczki

Parameters

integer $id

id paczki

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getComplaintPdfUrl()

getComplaintPdfUrl(integer $id, string|NULL $order_code = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania pliku PDF reklamacji

Parameters

integer $id

id reklamacji

string|NULL $order_code

kod zabezpieczający zamówienia (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getComplaintProductsAutocompleterUrl()

getComplaintProductsAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera produktów w reklamacjach

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getComplaintsAddPackageUrl()

getComplaintsAddPackageUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do tworzenia paczki dla reklamacji

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getComplaintShowUrl()

getComplaintShowUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania podglądy reklamacji

Parameters

integer $id

id reklamacji

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getComplaintsUrl()

getComplaintsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy reklamacja klienta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCouponsIndexUrl()

getCouponsIndexUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podstrony Moje kupony

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getCurrentCartUrl()

getCurrentCartUrl() : array

Funkcja zwraca url do aktualnego koszyka

Returns

array

 


getCurrentProductsIndexSortKey()

getCurrentProductsIndexSortKey() : string

Funkcja zwraca klucz aktualnego sortowania wybranego na liście produktów

Returns

string

 


getDownloadInvoicesUrl()

getDownloadInvoicesUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do grupowego pobrania faktur

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getExtendedAutocompleterUrl()

getExtendedAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do rozszerzonego autocompletera, zgodnie z ustawieniami sklepu, zwraca producentów, produkty, tagi

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getFaqUrl()

getFaqUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do strony FAQ

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getFileUrl()

getFileUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do moich plików CMS

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getGiftListAddProductUrl()

getGiftListAddProductUrl(integer $product_id) : array

Funkcja zwraca adres url do dodania produktu do listy życzeń Jeżeli klient ma aktywną listę życzeń - link do dodania do tej listy Jeżeli klient nie ma aktywnej listy życzeń - link do utworzenia listy życzeń

Parameters

integer $product_id

id produktu

Returns

array

 


getGiftListAddToCartUrl()

getGiftListAddToCartUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawnia produktów do koszyka z listy życzeń

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getGiftListDeleteUrl()

getGiftListDeleteUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usuwania listy życzeń

Parameters

integer $id

id listy życzeń

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getGiftListEditUrl()

getGiftListEditUrl(integer $id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edytowania / dodawania listy życzeń

Parameters

integer $id

id listy życzeń (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getGiftListSendUrl()

getGiftListSendUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do rozsyłania listy życzeń

Parameters

integer $id

id listy życzeń

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getGiftListShowUrl()

getGiftListShowUrl(string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edytowania listy życzeń

Parameters

string $code

kod listy życzeń

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getGiftListUrl()

getGiftListUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy życzeń zalogowanego użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getHomePageUrl()

getHomePageUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do strony głównej

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getInvoiceDownloadUrl()

getInvoiceDownloadUrl(integer $id, string $extension = '', string $code = '', array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania faktury

Parameters

integer $id

ID faktury

string $extension

rozszerzenie pliku jeżeli chcemy pobrać plik z individuals

string $code

kod zabezpieczający

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getInvoicesAutocompleterUrl()

getInvoicesAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera faktur

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getInvoicesUrl()

getInvoicesUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy faktur

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getLandingPageClickUrl()

getLandingPageClickUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zliczania kliknięć w linki landing page'a

Parameters

integer $id

id landing page'a

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getLandingPageUrl()

getLandingPageUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do strony landing page

Parameters

integer $id

id landing page'a

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getMyOffersListUrl()

getMyOffersListUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy otrzymanych ofert

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getNewProductsUrl()

getNewProductsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do produktów - nowości

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getNewsIndexUrl()

getNewsIndexUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy aktualności

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getNewsletterProductUrl()

getNewsletterProductUrl(integer $product_id, integer $newsletter_id) : array

Funckaj zwraca url do produktu w newsletterze

Parameters

integer $product_id

id produktu

integer $newsletter_id

id newslettera

Returns

array

 


getNewsletterSubscriberAddUrl()

getNewsletterSubscriberAddUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do subskrypcji newslettera

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getNewsletterSubscriberConfirmUrl()

getNewsletterSubscriberConfirmUrl(string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do potwierdzenie rejestracji w newsletterze

Parameters

string $code

kod subskrybenta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getNewsletterSubscriberDeleteUrl()

getNewsletterSubscriberDeleteUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do rezygnacji z subskrypcji newslettera

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getNewsletterSubscriberMyAccountUrl()

getNewsletterSubscriberMyAccountUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zarządzania newsletterem w panelu klienta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getNewsUrl()

getNewsUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do strony aktualności

Parameters

integer $id

id aktualności

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOfferConfirmUrl()

getOfferConfirmUrl(integer $user_cart_id, integer $user_cart_offer_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do akceptacji otrzymanej oferty

Parameters

integer $user_cart_id

id oferty

integer $user_cart_offer_id

id oferty dla klienta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOfferPreviewByNrUrl()

getOfferPreviewByNrUrl(string $number, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podglądu oferty wg numeru oferty

Parameters

string $number

numer oferty

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOfferPreviewUrl()

getOfferPreviewUrl(integer $id, integer $user_cart_offer_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podglądu oferty

Parameters

integer $id

id koszyka - oferty

integer $user_cart_offer_id

id oferty dla klienta (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOfferRejectUrl()

getOfferRejectUrl(integer $user_cart_id, integer $user_cart_offer_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do odrzucenia otrzymanej oferty

Parameters

integer $user_cart_id

id oferty

integer $user_cart_offer_id

oferty dla klienta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderAddUrl()

getOrderAddUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do złożenia zamówienia

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderAttachmentDownloadUrl()

getOrderAttachmentDownloadUrl(integer $order_attachment_id, integer $order_id, string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do łączenia ofert

Parameters

integer $order_attachment_id

ID załącznika

integer $order_id

ID zamówienia

string $code

kod zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderChangePaymentDataUrl()

getOrderChangePaymentDataUrl(integer $id, string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany danych do faktury

Parameters

integer $id

id zamówienia

string $code

kod zabezpieczający zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderChangeStatusUrl()

getOrderChangeStatusUrl(integer $id, string $code = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany statusu zamówienia

Parameters

integer $id

id zamówienia

string $code

kod zabezpieczający zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderLabelUrl()

getOrderLabelUrl(integer $id, string $code, integer $order_product_return_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do etykiety zwrotnej zamówienia

Parameters

integer $id

ID zamówienia

string $code

kod zamówienia

integer $order_product_return_id

ID zwrotu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderPayUrl()

getOrderPayUrl(integer $id, string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do opłacenia zamówienia

Parameters

integer $id

id zamówienia

string $code

kod zabezpieczający zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderPkcsSignUrl()

getOrderPkcsSignUrl(integer $id, string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podpisania zamówienia certyfikatem PKCS

Parameters

integer $id

id zamówienia

string $code

kod zabezpieczający zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderReclamationUrl()

getOrderReclamationUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do reklamacji zamówienia

Parameters

integer $id

id zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderReorderUrl()

getOrderReorderUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null, integer $offer) : array

Funkcja zwraca url do ponawiania zamówienia

Parameters

integer $id

ID zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

integer $offer

czy oferta

Returns

array

 


getOrderReturnUrl()

getOrderReturnUrl(integer $id, string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do zwrotu zamówienia

Parameters

integer $id

ID zamówienia

string $code

kod zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderShareUrl()

getOrderShareUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do polecenia zamówienia

Parameters

integer $id

ID zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrdersProductsAutocompleterUrl()

getOrdersProductsAutocompleterUrl(integer $user_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera produktów w zamówieniu

Parameters

integer $user_id

id użytkownika

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrdersUrl()

getOrdersUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zamówień klienta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getOrderUrl()

getOrderUrl(integer $id, string $code = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podglądu zamówienia

Parameters

integer $id

id zamówienia

string $code

kod zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPartnerAdAddUrl()

getPartnerAdAddUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania bannera w programie partnerskim

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPartnerAdDeleteUrl()

getPartnerAdDeleteUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia bannera w programie partnerskim

Parameters

integer $id

id bannera

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPartnerAddUrl()

getPartnerAddUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zapisu do programu partnerskiego

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPartnerAdEditUrl()

getPartnerAdEditUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji bannera w programie partnerskim

Parameters

integer $id

id bannera

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPartnersAccountUrl()

getPartnersAccountUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zarządzania programem partnerskim

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPaymentsUrl()

getPaymentsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy płatności

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPocztaEzwrotPlacowkiSearchUrl()

getPocztaEzwrotPlacowkiSearchUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wyszukwiania placówek do e-zwrotu

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getPocztaOrderEzwrotUrl()

getPocztaOrderEzwrotUrl(integer $order_id, string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do E-zwrotu

Parameters

integer $order_id

ID zamówienia

string $code

kod zamówienia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProducerAutocompleterUrl()

getProducerAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null, boolean $get_product_listings_params = false) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera producenta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

boolean $get_product_listings_params

czy dodać parametry wyszukiwarki

Returns

array

 


getProducerListUrl()

getProducerListUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy producentów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProducerOpinionsUrl()

getProducerOpinionsUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do opinii produktów prodycenta

Parameters

integer $id

ID producenta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProducerProductsUrl()

getProducerProductsUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy produktów producenta

Parameters

integer $id

id producenta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProducerUrl()

getProducerUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do strony producenta

Parameters

integer $id

id producenta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductAddServiceUrl()

getProductAddServiceUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do dodaniue usługi do produktu do koszyka

Parameters

integer $id

ID produktu w koszyku

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductAddToAvailibilityNotificationUrl()

getProductAddToAvailibilityNotificationUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania produktu do powiadomienia o dostępności

Parameters

integer $id

id produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductAddToCartUrl()

getProductAddToCartUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null, integer $combination_id = null, boolean $check_params = false) : array

Funkcja zwraca url do dodawania produktu do koszyka

Parameters

integer $id

id produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

integer $combination_id

id wariantu (opcjonalnie)

boolean $check_params

czy sprawdzać parametry (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductAddToCompareUrl()

getProductAddToCompareUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania produktu do porównywarki

Parameters

integer $id

id produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductAddToGiftListUrl()

getProductAddToGiftListUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania produktu do listy życzeń

Parameters

integer $id

id produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductAddToWishlistUrl()

getProductAddToWishlistUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null, integer $combination_id) : array

Funkcja zwraca url do dodawania produktu do schowka

Parameters

integer $id

ID produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

integer $combination_id

ID wariantu (opcjonanie)

Returns

array

 


getProductAutocompleterUrl()

getProductAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera produktów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductDelereFromWishlistUrl()

getProductDelereFromWishlistUrl(integer $product_id, array $get_params = array(), string $language = null, boolean $redirect = 1, integer $combination_id) : array

Funkcja zwraca url do usuwanie produktu ze schowka

Parameters

integer $product_id

ID produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

boolean $redirect

czy robić redirect po usunięciu (opcjonalnie)

integer $combination_id

ID wariantu (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductDeleteFromCartUrl()

getProductDeleteFromCartUrl(integer|array $product_id, integer $combination_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usuwania produktu z koszyka

Parameters

integer|array $product_id

id produktu lub tablica z produktem

integer $combination_id

id wariantu (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductDeleteFromCompareUrl()

getProductDeleteFromCompareUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia produktu z porównywarki

Parameters

integer $id

id produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductExtendedAutocompleterUrl()

getProductExtendedAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do rozszerzonego autocompletera produktów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductFileDownloadUrl()

getProductFileDownloadUrl(integer $id, integer $order_id, string $code, string $filename, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania zakupionego pliku

Parameters

integer $id

id pliku

integer $order_id

id zamówienia

string $code

kod zamówienia

string $filename

nazwa pliku

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductFilterUrl()

getProductFilterUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dynamicznej listy produktów

Parameters

integer $id

id listy

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductListUrl()

getProductListUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera produktów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductMainpageBoxUrl()

getProductMainpageBoxUrl(string $box, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania danych do boksu na stronie głównej

Parameters

string $box

nazwa boksu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductMediumUrl()

getProductMediumUrl(array $medium) : string

Funkcja zwraca url do zdjęcia / załącznika produktu

Parameters

array $medium

informacje o pliku

Returns

string

 


getProductOpinionsUrl()

getProductOpinionsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podstrony z opiniami produktów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductRelatedProductsUrl()

getProductRelatedProductsUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do produktów powiązanych do produktu

Parameters

integer $id

ID produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsComparisonUrl()

getProductsComparisonUrl(array $products = array(), array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do porównywarki produktów

Parameters

array $products

lista produktów

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsIndexUrl()

getProductsIndexUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy produktów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsSearchUrl()

getProductsSearchUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wyszukiwarki produktów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsSimilarPhrasesUrl()

getProductsSimilarPhrasesUrl(string $phrase, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania komentarza do wpisu na blogu

Parameters

string $phrase

fraza

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductsUrl()

getProductsUrl(array $products, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca urle do produktów

Parameters

array $products

lista produktów

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getProductUrl()

getProductUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do produktu

Parameters

integer $id

ID produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getRecommendPageUrl()

getRecommendPageUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do polecenia strony

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getRemindCouponUrl()

getRemindCouponUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do przypomnienie kodów kuponu

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSaleProductsUrl()

getSaleProductsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do produktów - wyprzedaży

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSalesrepChangeUserUrl()

getSalesrepChangeUserUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany użytkownika przez handlowca

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSalesrepEditUrl()

getSalesrepEditUrl(integer $salesrep_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji handlowca przez centralę

Parameters

integer $salesrep_id

ID handlowca

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSalesrepsEditUserSalesrepsUrl()

getSalesrepsEditUserSalesrepsUrl(integer $user_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji handlowców klienta

Parameters

integer $user_id

ID klienta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSalesrepsListUrl()

getSalesrepsListUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy handlowców

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSalesrepsSetManagerUrl()

getSalesrepsSetManagerUrl(integer $salesrep_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do ustawienia kierownika handlowca

Parameters

integer $salesrep_id

ID handlowca

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSalesrepUsersAutocompleterUrl()

getSalesrepUsersAutocompleterUrl(string $field, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wyszukiwania klientów przez handlowca

Parameters

string $field

pole po którym wyszukiwać

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSavedOffersUrl()

getSavedOffersUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy zapisanych ofert

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSavedUserCartsUrl()

getSavedUserCartsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy zapisanych koszyków

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSelectLanguageUrl()

getSelectLanguageUrl(array $get_params = array()) : array

Funkcja zwraca url do wyboru języka, kraju i waluty

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSetProductsUrl()

getSetProductsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do produktów - zestawów

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSitemapUrl()

getSitemapUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do mapy strony

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSizingFileUrl()

getSizingFileUrl(string $filename) : string

Funkcja zwraca url do zdjęcia / załącznika tabeli rozmiarów

Parameters

string $filename

nazwa pliku

Returns

string

 


getSpecialProductsUrl()

getSpecialProductsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do produktów - promocji

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getStaticPageUrl()

getStaticPageUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do strony statycznej

Parameters

integer $id

id strony statycznej

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getStatisticsIndexUrl()

getStatisticsIndexUrl(integer $type = 1, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do statystyk

Parameters

integer $type

typ statystyki

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getStatisticsProductsAutocompleterUrl()

getStatisticsProductsAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera produktów w statystykach

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSubaccountDeleteUrl()

getSubaccountDeleteUrl(integer $user_id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia subkonta

Parameters

integer $user_id

ID subkonta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSubaccountEditUrl()

getSubaccountEditUrl(integer $user_id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji / dodawania subkonta

Parameters

integer $user_id

ID subkonta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSubaccountLockUrl()

getSubaccountLockUrl(integer $user_id, integer $lock, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany blokady subkonta

Parameters

integer $user_id

ID subkonta

integer $lock

czy zablokować czy odblokować (1 - zablokować, 0 - odblokować)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSubaccountsListUrl()

getSubaccountsListUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listingu subkont

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSubscribersUnsubscribeUrl()

getSubscribersUnsubscribeUrl(string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wypisania się z newslettera

Parameters

string $code

kod subskrybenta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSurveyAddAnswerUrl()

getSurveyAddAnswerUrl(integer $id, integer $count, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodania pola formularza/ankiety

Parameters

integer $id

id formularza/ankiety

integer $count

numer kolejnego pola

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getSurveyUrl()

getSurveyUrl(integer $id, integer $subscriber_code = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wysłania formularza/ankiety

Parameters

integer $id

id formularza/ankiety

integer $subscriber_code

kod subskrybera

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTagBlogEntriesUrl()

getTagBlogEntriesUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy wpisów na blogu zawierających tag

Parameters

integer $id

id tagu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTagProductsUrl()

getTagProductsUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy produktów zawierających tag

Parameters

integer $id

id tagu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketAddUrl()

getTicketAddUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do dodania zgłoszenia

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketAttachmentUrl()

getTicketAttachmentUrl(integer $id, string $code, string $filename, array $get_params = array()) : array

Funkcja zwraca URL do załącznika do zgłoszenia

Parameters

integer $id

ID zgłoszenia

string $code

kod zgłoszenia

string $filename

nazwa pliku

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketDetailsUrl()

getTicketDetailsUrl(integer $id, string $code = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do podglądu zgłoszenia

Parameters

integer $id

ID zgłoszenia

string $code

kod zgłoszenia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketOpenUrl()

getTicketOpenUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do ponownego otwarcie zgłoszenia

Parameters

integer $id

ID zgłoszenia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketResignUrl()

getTicketResignUrl(integer $id, string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do rezygnacji ze zgłoszenia przez followersa

Parameters

integer $id

ID zgłoszenia

string $code

kod zgłoszenia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketSetUserUrl()

getTicketSetUserUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do przydzielenie zgłoszenia przez handlowca

Parameters

integer $id

ID zgłoszenia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketShareUrl()

getTicketShareUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do udostępniania zgłoszenia przez handlowca

Parameters

integer $id

ID zgłoszenia

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getTicketsIndexUrl()

getTicketsIndexUrl(integer $tab = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do listingu zgłoszeń

Parameters

integer $tab

numer zakładki

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserAccountEditUrl()

getUserAccountEditUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji konta użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserAddNoteUrl()

getUserAddNoteUrl(integer $user_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania notatek do klientów

Parameters

integer $user_id

ID klienta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserAddressesDeleteUrl()

getUserAddressesDeleteUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia adres klienta

Parameters

integer $id

id adresu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserAddressesEditUrl()

getUserAddressesEditUrl(integer $id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji adresu klienta

Parameters

integer $id

id adresu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserAddressesUrl()

getUserAddressesUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy adresów klienta w panelu klienta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserAddUrl()

getUserAddUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania klienta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserAutoLoginUrl()

getUserAutoLoginUrl(string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do automatycznego logowania użytkownika

Parameters

string $code

kod do logowania

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserB2bDocumentDownloadUrl()

getUserB2bDocumentDownloadUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do pobrania załącznika do dokumentu B2B

Parameters

integer $id

ID dokumentu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCancelNewEmailUrl()

getUserCancelNewEmailUrl(string $email, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do anulowania nowego adresu e-mail

Parameters

string $email

adres e-mail

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCancelSessionUrl()

getUserCancelSessionUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do anulacji sesji użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartActivateUrl()

getUserCartActivateUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do aktywacji koszyka

Parameters

integer $id

id koszyka

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartAutocompleterUrl()

getUserCartAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera produktów (dla handlowca)

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartBaseOfferUrl()

getUserCartBaseOfferUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do ustawienia oferty jako bazowej

Parameters

integer $id

ID koszyka - oferty

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartChangeShippingDataUrl()

getUserCartChangeShippingDataUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany danych do wysyłki w koszyku

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartClearCouponUrl()

getUserCartClearCouponUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wyczyszczenia kuponu w koszyku

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartCopyOfferUrl()

getUserCartCopyOfferUrl(integer $id, integer $user_cart_offer_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do skopiowania oferty

Parameters

integer $id

id koszyka - oferty

integer $user_cart_offer_id

id oferty dla klienta (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartDeleteOfferUrl()

getUserCartDeleteOfferUrl(integer $id, integer $user_cart_offer_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia oferty

Parameters

integer $id

id koszyka - oferty

integer $user_cart_offer_id

id oferty dla klienta (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartDeleteUrl()

getUserCartDeleteUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia koszyka

Parameters

integer $id

id koszyka

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartEditImageUrl()

getUserCartEditImageUrl(integer $key, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podmiany zdjęcia produktu w koszyku

Parameters

integer $key

klucz produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartEditOfferNameUrl()

getUserCartEditOfferNameUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany nazwy oferty

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartEditOfferShippingMethodsPaymentMethodsUrl()

getUserCartEditOfferShippingMethodsPaymentMethodsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do ustawień dostępnych form dostawy / płatności w ofercie

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartFieldAddValueUrl()

getUserCartFieldAddValueUrl(integer $user_cart_field_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania wartości do cechy oferty

Parameters

integer $user_cart_field_id

id cechy

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartImportCsvUrl()

getUserCartImportCsvUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url importu koszyka z pliku CSV

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartJoinOffersUrl()

getUserCartJoinOffersUrl(integer $step = 1, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do łączenia ofert

Parameters

integer $step

numer kroku

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartNewCartUrl()

getUserCartNewCartUrl(boolean $offer = false, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do utworzenia nowego koszyka

Parameters

boolean $offer

czy utworzyć ofertę

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartOfferCommentsTemplateDeleteUrl()

getUserCartOfferCommentsTemplateDeleteUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia szablonu uwag do oferty

Parameters

integer $id

id usuwanego szablonu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartOfferCommentsTemplateEditUrl()

getUserCartOfferCommentsTemplateEditUrl(integer $id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji / dodania szablonu uwag do oferty

Parameters

integer $id

id edytowanego szablonu (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartOfferCommentsTemplatesUrl()

getUserCartOfferCommentsTemplatesUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do listy szablonów uwag do oferty

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartOfferPdfByNrUrl()

getUserCartOfferPdfByNrUrl(integer $number, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do eksportu oferty do PDF'a wg numeru oferty

Parameters

integer $number

numer oferty

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartOfferPdfUrl()

getUserCartOfferPdfUrl(integer $id, integer $user_cart_offer_id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do eksportu oferty do PDF'a

Parameters

integer $id

id koszyka - oferty

integer $user_cart_offer_id

id oferty dla klienta (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartPreviewUrl()

getUserCartPreviewUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podglądu koszyka

Parameters

integer $id

id koszyka

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartProductsAutocompleterUrl()

getUserCartProductsAutocompleterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do autocompletera produktów w koszyku

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSalesrepAddUrl()

getUserCartSalesrepAddUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do dodawania produktu do koszyka przez handlowca

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSalesrepDeleteUrl()

getUserCartSalesrepDeleteUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia produktu z koszyka handlowca

Parameters

integer $id

id produktu

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSalesrepEditUrl()

getUserCartSalesrepEditUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do edycji domyślnego koszyka dla handlowca

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSaveOfferUrl()

getUserCartSaveOfferUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zapisu oferty

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSaveUrl()

getUserCartSaveUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zapisu koszyka

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSendOfferUrl()

getUserCartSendOfferUrl(integer $id, integer $user_cart_offer_id = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wysłania oferty do klienta

Parameters

integer $id

id koszyka - oferty

integer $user_cart_offer_id

id oferty dla klienta (opcjonalnie)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSetAttributesUrl()

getUserCartSetAttributesUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do ustawienia atrybutów produktów w koszyku - ofercie

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSetProductPositionUrl()

getUserCartSetProductPositionUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do ustawienia pozycji produktów w koszyku

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartSortProductsUrl()

getUserCartSortProductsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do sortowania produktów w koszyku - ofercie

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCartToOfferUrl()

getUserCartToOfferUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zapytania o ofertę

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserChangeLoyaltyUrl()

getUserChangeLoyaltyUrl(integer $type, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do zmiany uczestnictwa w programie lojalnościowym

Parameters

integer $type

typ zmiany

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserContinueRegisterUrl()

getUserContinueRegisterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do kontunuacji rejestracji użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserCreditHistoryUrl()

getUserCreditHistoryUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do historii kredytu kupieckiego

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserDeleteAccountUrl()

getUserDeleteAccountUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do usunięcia konta użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserDetailsUrl()

getUserDetailsUrl(integer $id, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do szczegółów klienta

Parameters

integer $id

id klienta

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserFacebookLoginUrl()

getUserFacebookLoginUrl() : array

Funkcja zwraca url do logowania użytkownika przez Facebook

Returns

array

 


getUserFilesUrl()

getUserFilesUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do 'Biblioteki plików'

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserForgotPasswordUrl()

getUserForgotPasswordUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do przypomnienia hasła

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserGenerateLoginUrl()

getUserGenerateLoginUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do logowania użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserGoogleLoginUrl()

getUserGoogleLoginUrl() : array

Funkcja zwraca url do logowania użytkownika przez Google

Returns

array

 


getUserLoginUrl()

getUserLoginUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do logowania użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserLogoutUrl()

getUserLogoutUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do wylogowania użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserLoyaltyUrl()

getUserLoyaltyUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podstrony Program lojalnościowego

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserNewPasswordUrl()

getUserNewPasswordUrl(string $code, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do generowania nowego hasła do konta użytkownika

Parameters

string $code

kod weryfikujący użytkownika

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserOpenIDRegisterUrl()

getUserOpenIDRegisterUrl(string $type = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do rejestracja użytkownika przez OpenID

Parameters

string $type

typ rejestracji

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserPayPalLoginUrl()

getUserPayPalLoginUrl() : array

Funkcja zwraca url do logowania użytkownika przez PayPal

Returns

array

 


getUserPrivacyUrl()

getUserPrivacyUrl(string $email_hash = null, array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podstrony z ustawieniami prywatności

Parameters

string $email_hash

hash e-maila

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserProductOpinionsUrl()

getUserProductOpinionsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do podstrony z opiniami klienta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserProductsXmlUrl()

getUserProductsXmlUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do zapisau do oferty w XML

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserQuickRegisterUrl()

getUserQuickRegisterUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do szybkiej rejestracji użytkownika

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserReactiveUrl()

getUserReactiveUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do ponownego potwierdzenia założenia konta

Parameters

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserRegisterUrl()

getUserRegisterUrl(string $code = '', array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca url do rejestracji użytkownika

Parameters

string $code

kod użytkownika (do rejestracji klienta który kupił bez rejestracji)

array $get_params

parametry GET (opcjonalnie)

string $language

kod języka (opcjonalnie)

Returns

array

 


getUserRunsStatsUrl()

getUserRunsStatsUrl(array $get_params = array(), string $language = null) : array

Funkcja zwraca URL do aktywacji statystyki LIVE

Parameters

array $get_params